Aanvullende vragen Oosterweg 83

Door 2 september 2010Nieuws

De raad heeft op 23 juni een voorbereidingsbesluit voor Oosterweg 83 genomen.
Dit was toen reeds een aantal weken bekend. B&W had al eerder aangekondigd, dat ze een voorbereidingsbesluit genomen hadden, dat nog door de raad moest worden vastgesteld. In deze tussentijd heeft de projectontwikkelaar naar de Stadspartij bekend is, vele bouwplannnen ingediend, waarvan hij dacht, dat die nog onder het oude regiem zouden vallen.

Stadspartij Groningen
gemeenteraadsfractie

Aan het College van B&W,

Grote Markt 1,
Groningen.

Groningen, 31 augustus 2010

Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen

Geacht College,

De raad heeft op 23 juni een voorbereidingsbesluit voor Oosterweg 83 genomen.

Dit was toen reeds een aantal weken bekend. B&W had al eerder aangekondigd, dat ze een voorbereidingsbesluit genomen hadden, dat nog door de raad moest worden vastgesteld. In deze tussentijd heeft de projectontwikkelaar naar de Stadspartij bekend is, vele bouwplannnen ingediend, waarvan hij dacht, dat die nog onder het oude regiem zouden vallen.

De bouwplannen zijn ingediend:

2 juni 2010 nr. 3461

21 juni 2010 nr. 3860

25 juni 2010 nr. 3995, nr. 4007, nr.4011, nr. 3997, nr. 3999, nr. 4002, nr.4003, nr. 4008,

nr. 4009, nr. 4010.

De afschriften zitten in het archiefdossier van de Stadspartij.

Er is met een schot hagel op de gemeente geschoten, onder het mom: hoe krijg ik de gemeente zover dat ze zich een keer vergissen.

De op 25 juni ingediende plannen vallen in ieder geval af, omdat de raad het voorbereidingsbesluit al genomen had.

Daarom doen alleen de ingediende plannen van 2 en 21 juni ter zake.

De plannen van 2 en 21 juni 2010 (nr. 3461 en nr. 3860) behelsen het bouwen van 6 woningen met 18 natte cellen.

Woldring heeft ook een kamerverhuur BV. Alles wijst erop, dat zodra er een bouwverguning wordt verleend, de panden van de ene naar de andere BV verhuizen en er vervolgens studentenkamers worden gerealiseerd. Dit acht de Stadspartij niet wenselijk.

Verder heeft de Stadspartij kennis genomen van alle bouwplannen. De volgende zaken vallen op:

De plannen lijken als twee druppels water op de eerder afgekeurde plannen, ze zijn slechts hier en daar een beetje anders ingedeeld;

De nu ingediende plannen lijken allemaal erg op elkaar;

Bij bestudering door de Stadspartij, waren de ingediende bouwplannen niet compleet;

Rond het parkeren heerst nog steeds veel onduidelijkheid;

Hoe het bouwmateriaal op de eventuele bouwplaats moet komen is niet duidelijk;

Alle bouwplannen voorzien op alle verdiepingen in alle huizen natte cellen (15 tot 18 stuks), hetgeen hoogst merkwaardig te noemen is;

De gemeente moet voor 15 september een besluit nemen.

De Stadspartij blijft van mening dat er nooit een bouwvergunning kan worden afgegeven op basis van de zeer onzekere huur van parkeerplekken in de buurt van een nieuwbouwcomplex.

De voorschriften gaan er volgens de Stadspartij vanuit, dat er voor de levensduur van het gewenste te bouwen appartementencomplex voldoende parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. Bij huur van parkeerplekken kan niet door de eigenaar of de verhuurder gegarandeerd worden, dat deze plaatsen gedurende de levensduur van het gebouw beschikbaar zullen blijven, noch dat er bij beindiging van de huur vervangende plaatsen beschikbaar zullen komen. Daarmee wordt volgens de Stadspartij niet voldaan aan de eisen die verbonden zijn bij te realiseren nieuwbouw. Derhalve kan wat de Stadspartij betreft de bouwvergunning niet verstrekt worden.

Overigens blijft de Stadspartij vasthouden aan de doelstellingen en tekst van het huidige betemmingsplan Oosterpoort:

Onder 4: Gewenste ontwikkeling “De binnentreinen in het gehele woongebied, vaak omsloten door particuliere tuinen zijn een belangrijke kwaliteit van de wijk. De invulling hiervan is zeer divers. Verdere bebouwing is soms mogelijk, maar alleen gewenst wanneer daarmee de woonfunctie gediend is en balangen van direct omwonenden niet worden geschaad”.

Onder 4.7: “De behoefte aan meer openbaar groen in of bij de buurt is navenant groter” (blz.17).

“In diverse bouwblokken in de Oosterpoort is de achtererfsituatie slecht. Dit wordt mede veroorzaakt door de ondiepe bouwblokken. Door de hoge bebouwingsdichtheid en veelal beparkte achtererfsituatiesis er privé weinig buitenruimte. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan het optimaal benutten van de openbare ruimte. Pleinen, plaatsen en straten worden uitnodigend gemaakt om elkaar te ontmoeten, te zonnen of zomaar ergens op een bankje te zitten. Bij een afweging van nieuwe functies op binnenterreinen staat het verhogen van de woonkwaliteit voorop”.

En

Aan de behoefte naar grotere openbare groengebieden voor ontspanning en veilige speelplekken kan enigszins worden voldaan door:

  • Binnenterreinen met voldoende maat te bestemmen tot speel-/groenvoorzieningen passend bij de woonbestemming van de buurt;
  • Het groengebied achter het Cultuurcentrum uit te breiden…… etc.
  • De concentratie van intensieve etc…….. Meeuwerderpolder.

Onder 9 Juridische toelichting:

“Doel van het bestemmingsplan is handhaving en verbetering van de bestaande situatie” (blz. 32)

Gezien het voorgaande heeft de Stadspartij de volgende aanvullende vragen inzake de ingediende bouwplannen voor Oosterweg nr. 83.

1. De projectontwikkelaar was bekend met het feit dat er een voorbereidingsbesluit zou worden genomen, dat B&W reeds had vastgesteld. Hoe acceptabel, dan wel rechtsgeldig zijn de nu ingediende bouwplannen?

2. Is het mogelijk bij goedkeuring van bouwplannen kettingbedingen op te nemen? De Stadspartij wil, dat de eventuele woningen nooit kunnen worden gesplitst in 18 studenteneenheden, of als studenten woningen kunnen worden gebruikt.

3. Bent u het met de Stadspartij eens, dat alleen de bouwplannen met de nrs. 3461 en 3860 beoordeeld hoeven te worden?

Met vriendelijk groet,

Namens de fractie van de Stadspartij,

Gerard Offerman.

Laat een reactie achter