Eerste oordeel over de begroting

Door 7 november 2013Nieuws
Foto: RTVNoord

Foto: RTVNoord

Hieronder vind u de woordvoering van Amrut Sijbolts, over de begroting in de commissie Financiën en Veiligheid.

Voorzitter,

De tweede begroting van dit college.
Het lijkt een lastig verhaal, 5 partijen over het volledig spectrum welke samen een begroting moeten opstellen. Er zou dus nu een sociaal liberale begroting moeten liggen, met misschien een christelijk randje. Waarbij het de VVD niet is gelukt om de OZB te verlagen.

Wat PvdA en VVD in elk geval is gelukt is de omslag naar een participatiesamenleving en daarmee de sociale stad bij het grofvuil te zetten. Maar waar is de tijd dat Groningen tegen de stroom in roeit, zoals bij de cultuurnota, dwars tegen Den Haag in? Ik had daar vanmiddag met wethouder Visscher al een kleine discussie over waarbij we het wel eens zijn over het uitgangspunt, zwakkeren in de samenleving ondersteunen. Over de manier waarop het college dit opschrijft zijn we het niet eens geworden.
(Creëren bewustwording van de veranderende rol van de overheid, organiseren en faciliteren zelf en samenredzaamheid)

Zelfredzaamheid en samenredzaamheid is het devies. Het is de Stadspartij even ontgaan wanneer het college de koers naar een doe-het-zelf-samenleving is ingeslagen. Opnieuw blijkt dat door verkeerd beleid en verkeerde keuzes in het verleden de financiële situatie nog steeds niet rooskleurig is.

We zijn overwegend positief over het cofinancieringsfonds. Het lijkt er op dat we mede hierdoor aan het ontschotten zijn, iets waar de Stadspartij voor is.

Nog wel twee vragen. Er gaat gelabeld geld naar het cofinancieringsfonds. Dit lijkt een beetje een sigaar uit eigen doos welke niet kan worden aangestoken. De logica ontgaat de Stadspartij een beetje. Kan het college uitleggen waarom er gelabeld geld in het cofinancieringsfonds wordt gestoken? De Stadspartij wil ook graag van het college weten hoe heilig de huidige bijdrage aan het cofinancieringsfonds is.

Het college stelt dat de woonlasten lager uitvallen. Dat is eigenlijk een omgekeerde redenatie. Want is het niet zo dat de afvalstoffenheffing gewoon te hoog was ingeschat? Dat geld krijgt de burger terug, en terecht. Maar de redenatie van het college om dit te compenseren via de OZB ontgaat de Stadspartij. De OZB moet eerder om laag in plaats van om hoog. Over de tarieven gesproken, de Stadspartij ziet liever een verlaging en minimaal een bevriezing van de tarieven. Wij handhaven dan ook ons standpunt zoals bij de bespreking van de tarievennota. Liever eerst het onderzoek naar de kostentoerekening van de tarieven afwachten en ze dan volledig opnieuw tegen het licht houden.

Wel is het positief dat het college structurele kosten zoveel mogelijk structureel dekt. Beter laat dan nooit.

Toch zijn er ook risico’s in de toekomst zoals de AWBZ en decentralisaties.

De Stadspartij maakt zich vooral zorgen over de relatie tussen overheveling van het rijk en onze eigen financiële middelen. Het zal in de toekomst lastig zijn om dit eerlijk te verdelen. Ook kan er een verschil optreden tussen andere gemeenten.

Arno Visser, lid van de Algemene Rekenkamer deed zondag interessante uitspraken in het programma Buitenhof tav de decentralisaties over het toezicht op de geldstromen en de vraag of gemeenten hier wel klaar voor zijn en de publieke controle en wat de relatie is tussen het geld wat beschikbaar is gesteld en wat er door gemeenten aan beleid voor geleverd wordt. Ook wijst hij op de onzekerheid van het verdeelsysteem onder gemeenten. Herkent het college zich hier in en zou het college er voor voelen om samen met omliggende gemeenten samen op te trekken. Juist om verschillen in beleid zo klein mogelijk te maken?

Ook zorgen over de actualisatie van de grondexploitaties waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn.

Het financieel perspectief is nog niet echt rooskleurig. Nadelen door rijksbezuinigingen en daling van bijdragen aan het gemeentefonds bovenop onze eigen problemen is dan ook zuur te noemen. Het rijk hevelt taken over aan gemeenten maar kort op het budget. Van het rijk hoeven we het niet meer te hebben. Dat zou de lokale politiek kunnen versterken wanneer landelijke partijen hier niet achter hun Haagse broeders en zusters aan zouden lopen. De Stadspartij vraagt zich af in hoeverre er nog meer op de eigen organisatie kan worden bezuinigd. Wellicht 10%? Graag een reactie van het college.

Programma’s 11 – 14

Stadhuis en stadjer
Het college stelt voor 40 duizend euro structureel te bezuinigen op de communicatie via OOG. De Stadspartij vraagt zich af of dit niet tot financiële problemen leidt bij OOG, welke wel een Stadsomroep is. Graag een reactie van het college.

De beëindiging van de huis aan huis belastingkrant is onwenselijk. We lopen het risico om toch wel belangrijke beleidswijzigingen niet aan alle stadjers kenbaar te maken.

De versobering op gratis huwelijken is wat mijn fractie betreft akkoord.

Inperking van de publieksbalie is onwenselijk. Veel stadjers zijn niet bedreven in het digitale tijdperk. Bovendien is dit een terugval in de service.

KCC: wanneer is “Hylo” als kennismanagement systeem geïmplementeerd en hoe zit het met de migratie naar het nieuwe telefonie platform? Levert dit een vertraging in de vorming van het KCC op?

Bedrijfsvoering
Positief dat het college incidenteel geld inruilt voor structureel geld.

Algemene inkomsten en post onvoorzien
Het stelt teleur dat de OZB nog steeds blijft stijgen.
Daarnaast hebben wij signalen dat de woningbouwcorporaties hier ook niet blij mee zijn, zeker na de verhuurdersheffing. Kent het college deze signalen?

Paragrafen 3-6, 8

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Positief dat het is gelukt om het weerstandsvermogen op 0,8 te krijgen.

Alhoewel dit onder de maat blijft maar dit heeft vooral te maken, met in onze ogen verkeerd beleid, van vorige colleges (tram, parkeergarage Grote Markt, Sontwegtracé). De risico’s blijven groot en aandacht blijft nodig.

Door de wijzigingen die het kabinet doorvoert op het BTW compensatiefonds zijn de gevolgen erg onduidelijk. Hier hebben we helaas geen invloed op.

Onderhoud kapitaalgoederen
De Stadspartij maakt zich zorgen over het achterstallige onderhoud op diverse gebouwen.

Verbonden partijen
Er komt een onderzoek van de rekenkamer aan. We zijn vooral benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek voordat we hier uitspraken over doen.