Gevaar en overlast door toename bussen Damsterdiep

Door 6 februari 2017Nieuws

STADSPARTIJ EN CDA: GEVAAR EN OVERLAST DOOR TOENAME BUSSEN DAMSTERDIEP

Een echte bussluis voor het kantoor van Nijestee om botsingen tussen fietsers en bussen te voorkomen. En een nieuw geluidsonderzoek naar het sterk toegenomen busverkeer op Damsterdiep en Oostersingel.

Dat bepleiten de Stadspartij en het CDA in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. Beide partijen reageren op herhaalde klachten van Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost.

Omwonenden zien elke dag (bijna-)ongelukken gebeuren doordat behalve fietsers ook steeds meer auto’s, busjes, vrachtverkeer en taxi’s over de bussluis rijden. Die sluis is maar een symbolische hobbel, maar levert daardoor onduidelijkheid op. De ongelukken worden niet gemeld doordat men weet dat men in overtreding is. Omwonenden vrezen dat er bij meer busverkeer gewonden gaan vallen.

Het plan is dat de Q-link lijn 6 naar Delfzijl (die lijn 140 vervangt) via het UMCG gaat rijden. Dan stijgt het aantal bussen dat op werkdagen de doorsteek voor het pand van Nijestee maakt van 137 naar 197. Dat maakt dat punt veel minder veilig. Gemeente en OV-bureau lijken dat ook in te zien.

Bij de opening van de busbaan in 2014 reden elke dag 84 bussen voor het pand van Nijestee langs. Destijds is aan de Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost gemeld dat deze route alleen kon functioneren bij een beperkt aantal bussen per dag.

CDA en Stadspartij willen weten waarom burgemeester en wethouders daar nu anders over denken.

De bewoners aan het begin van de Oostersingel (van Damsterdiep tot Hanzeplein) zullen door de nieuwe route van Q-link 6 veel meer hinder ondervinden dan in 2014. Bij hen rijden de bussen in twee richtingen voor de deur. Het gaat om een kleine 500 bussen per werkdag. Stadspartij en CDA willen daarom een onderzoek naar de geluidshinder die dit aantal bussen veroorzaakt. De gevaarlijke situatie kan volgens CDA en Stadspartij worden opgelost met een volwaardige bussluis die al eerder door de gemeente is toegezegd. Het kan ook opgelost door Q-link 6 de oude route van bus 140 te laten rijden. Dat belast het verkeer op de Petrus Campersingel ook minder.

Schriftelijke vragen ex Art 41 RvO

Aan: het College van B&W van Groningen

Betreft: Busverkeer omgeving Damsterdiep/Oostersingel

Groningen, 26 januari 2017

Geacht College,

Op 12 januari ontving de gemeenteraad een brief van de Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost. Daarin uiten zij zorgen over de verkeersveiligheid en geluidsoverlast in de omgeving van het Damsterdiep en de Oostersingel.  Zorgen die door de bewonersorganisatie al meerdere keren zijn geuit tijdens verschillende overleggen die zij met de gemeente hebben gevoerd. De fracties van de Stadspartij en het CDA hebben naar aanleiding van deze brief de volgende vragen aan het college.

Met de nieuwe dienstregeling van het OV-bureau vervangt Q-link lijn 6 lijn 140. In de dienstregeling van het OV- bureau werd afgelopen voorjaar wel aangekondigd dat lijn 6 via het UMCG zou gaan rijden. Toen was echter nog niet duidelijk welke route deze lijn zou gaan rijden.

Medio december 2016, na het ingaan van de nieuwe dienstregeling, is duidelijk geworden dat lijn 6, in de toekomst,voor het kantoor van Nijestee langs gaat rijden om vervolgens via het Hanzeplein en de Petrus Campersingel linksaf op het Damsterdiep zijn weg te vervolgen. Op dit moment rijdt lijn 6 nog rechtdoor over het Damsterdiep en slaat het de halte UMCG over. Volgens Qbuzz omdat de verkeerslichten nog niet zijn aangepast, volgens het Dagblad van het Noorden omdat de gemeente en het OV-bureau bezwaren hebben tegen het linksaf slaan naar het Damsterdiep.

Het lijkt er nu op dat zowel de gemeente als het OV-bureau deze route niet zien zitten.

 1. Kan het college uitleggen wat de precieze route van lijn 6 gaat worden, en gelet op voorgaande, welke problemen er op dit moment zijn?
 2.  Is het college het met de fracties van de Stadspartij en het CDA eens dat de nieuwe route van lijn 6 het verkeer op de Petrus Campersingel extra belast? Zo ja, welke oplossingen ziet het college? Zo nee, waarom niet?
 3. Kan het college aangeven of er naar alternatieven is gekeken voor deze lijn, zodat de Petrus Campersingel niet verder wordt belast? Bijvoorbeeld door een andere haltering van lijn 6?
 4. Ziet het college mogelijkheden om de huidige route van lijn 6 (de oude route van lijn 140) te handhaven?
 5. Ziet het college mogelijkheden om voor lijn 6 te kiezen voor het gebruik van de huidige bushaltes ‘Petrus Campersingel’ (aan beide zijden van het Damsterdiep)?
 6. Kan het college uitleggen wat er met de input van de Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost is gedaan?

De nieuwe lijn 6 rijdt heel frequent over de doorsteek voor het pand van Nijestee langs. Hierdoor stijgt het aantal bussen op dit punt op werkdagen van 137 naar 197. In 2014, bij de opening van de busbaan waren dat nog maar 84 bussen. Destijds is aan de Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost gemeld dat deze route alleen kon functioneren bij een beperkt aantal bussen per dag. Straks zijn dat al 197 bussen i.p.v. de oorspronkelijke 84.

 1. Kan het college aangeven waarom er toch veel meer bussen dit punt passeren terwijl eerst gezegd werd dat het maximum was bereikt?[Einde van tekstterugloop]

De bewoners die wonen aan het begin van de Oostersingel (van Damsterdiep tot Hanzeplein) zullen hier met de nieuwe routering veel meer hinder ondervinden dan waar in 2014 sprake van was. Bij hen rijden de bussen in twee richtingen langs de deur. Dat betekent op dit traject een toename van 394 bussen per werkdag. Dit is een toename naast het busverkeer van de overige lijnen. Nogmaals, de tellingen die destijds zijn uitgevoerd gingen uit van 84 bussen per werkdag voor het pand van Nijestee langs.

 1. Is het college het met de Stadspartij, het CDA en de Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost eens, dat gelet op voorgaande, het tijd wordt voor een nieuw geluidsonderzoek? Indien ja, op welke termijn kan dit worden uitgevoerd?[Einde van tekstterugloop]Indien nee, waarom niet?

Voor fietsers, die massaal de huidige bussluis gebruiken om over te steken, wordt het nog gevaarlijker als het busverkeer op dit tracé zo fors toeneemt. Ook al is het fietsers niet toegestaan de praktijk is een stuk weerbarstiger. Niet alleen het busverkeer neemt toe maar steeds meer auto’s nemen deze route over de busbaan (vooral van zuid naar noord). Niet alleen fietsers, maar ook busjes, vrachtverkeer, taxi’s en personenauto’s hebben inmiddels ontdekt dat het geen echte, maar een “psychologische” bussluis betreft. Zij laten zich niet afschrikken door de minieme hobbel.

 1. Kan het college aangeven waarom er destijds niet is gekozen voor een volwaardige bussluis en waarom er nu niet gehandhaafd wordt?
 2. Welke mogelijkheden ziet het college voor een volwaardig functionerende bussluis, die doet wat hij moet doen, zoals is toegezegd, voor het kantoor van Nijestee langs?
 3. Welke mogelijkheden ziet het college om het voor fietsers op dit punt veiliger te maken? Fietsers van zuid naar noord zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de busbaan. Dit geeft namelijk geen conflicten met tegemoetkomend verkeer.

Namens de fracties van de Stadspartij en het CDA,

Amrut Sijbolts         Herman Pieter Ubbens

Stadspartij              CDA