Het stationsgebied op de schop: wethouders niet aanwezig

Door 15 augustus 2011Nieuws

Inleiding
Op 20 juli stond op de raadsagenda behalve de interpellatie over de kabelbaan van de VVD en nog wat meer punten ook het belangwekkende punt “Stationsgebied” op de agenda. Volgens het college moet er nu al een richting worden bepaald waar we met het stationsgebied naartoe willen. Ik begon mijn woordvoering met de verbazing van onze fractie uit te spreken dat beide wethouders, die over het stationsgebied gaan, schitterden door afwezigheid. Hoe moet je dat uitleggen. Hebben ze niet zo’n haast, vinden ze het niet zo belangrijk? Het punt moest wel worden besproken, zo was door de fractievoorzitters eerder op de dag besloten en wethouder Schroor stond in voor de beantwoording van de vragen. Hier is hij wegens te weinig tijd slechts gedeeltelijk aan toe gekomen, waardoor nog veel onbeantwoord is gebleven.

Emmaboulevard leidt tot afsluiting Rivierenbuurt
Ik vroeg wat de zin betekent: het voorkeursalternatief heeft nog veel vrijheidsgraden?
Betekent dat later opkomende tegengestelde ideeën nog wel een kans maken? Of is het zoals de klankbord groep Rivierenbuurt het stelt dat we in een fuik zwemmen. Er wordt immers nogal toe geredeneerd naar de Emma Boulevardvariant, dat als groot nadeel heeft dat de Rivierenbuurt in zichzelf wordt opgesloten. Maar volgens Schroor mogen we niet nu al concluderen dat dit ook al werkelijk tot sloop zal leiden van de hoek Parkweg/Hoorsnediep. Het is een denkrichting, maar ja de andere twee denkrichtingen die waren gepresenteerd zijn al snel verlaten, zonder dat grondig onderzoek is gedaan. Dus we zijn op onze hoede.

Vrijheidsgraden of fuik?
In het voorstel zelf staat dat er nog veel onzekerheden zijn en lopende onderzoeken. Neem nu de opmerking: “het OV bureau is op dit moment doende om meer inzicht te krijgen in de overstapbewegingen tussen de bus en alle andere modaliteiten” en: “er moet onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van het buslijnennet na 2020”. Mijn fractie vindt dat het resultaat van deze onderzoeken toch eerst bekend zou moeten zijn alvorens überhaupt erover te denken om ingrepen te gaan plegen als het verplaatsen van het busstation naar de zuidkant, temeer daar het voorstel erg vaag blijft over de ontsluiting van dit nieuwe busstation; sloop van welke panden zou daarvoor nodig zijn? Hier is geen woord over te vinden in het voorstel. Toegegeven, De situatie van het busstation is verre van ideaal, de afstanden van de trein naar de bussen zijn veel te lang. Je bent vooral zuur als je van Leeuwarden komt met de trein en dan met Lijn 6 moet, dus ook wij vinden dat daar een goede oplossing voor moet komen, die tot een compactere overstapmachine moet leiden. In een moderner systeem met displays die de lijnen en vertrektijden aangeven, zoals in Hilversum, kan er volstaan worden met veel minder perrons, die dan ook dichter bij het NS station geplaatst kunnen worden.

Geen visie
De onderbouwing met een goed verhaal (visie) ontbreekt. Zo is het sterk promoten van een traverse, een loopbrug over het spoor, een willekeurig los element dat wordt ontleend aan het station van Den Bosch. Bij toeval kwam ik in een boek iets tegen over deze traverse: “De corridor was zo’n 15 meter breed en zo lang als een voetbalveld (tussen haakjes Den Bosch is het op zeven na drukste station in Nederland met 40.000 reizigers per dag, Groningen het vijftiende met 32000), met glas aan weerszijden en kleine winkelunits in het midden. Op de grond lagen glanzende gemêleerde tegels met een lichte kleur en hoog daarboven torende een ronde kap met de metalen constructie in het zicht. Zowel links als rechts waren roltrappen naar de ondergelegen perrons. Het was een ruim opgezet rumoerig tochtgat. De wind maakte vreemde wendingen en voerde pamfletten, plastic zakjes en verdwaalde boombladeren met zich mee”.(In: Esther Verhoef, Onrust, 2003)

Denkrichting die andere oplossingen niet meer toelaat?
De andere fracties gaan er al vanuit dat deze traverse er moet komen. Hoe moet je anders over de sporen komen? Wie zegt dat de sporen moeten worden doorgekoppeld? Van wie moet het. Het is zoals Arthur Kamminga mij in de wandelgangen zei dat je ook nog een extra perron kunt aanleggen, dan is doorkoppelen helemaal niet nodig. Er is immers ook niet zo lang geleden een doorsteek naar de achterste perrons aangelegd, waardoor de huidige traverse overbodig werd. Het is weer zo’n geloof waar iedereen achteraan hobbelt.

Anna Riemersma.