Maidenspeech Gerard Offerman

Door 11 april 2010Nieuws

Een breed college zoals de Stadspartij voorstelde zonder PvdA en Groen Links zou voor de stad veel beter geweest zijn. Dit nieuwe college, mocht het lukken, begint al op achterstand.

Maar hoe gaan we nu verder? De Stadspartij hoopt op een eerlijk en open debat tussen alle partijen in de raad, waarbij de raadsleden hun eigen geweten zullen volgen en hun eigen stem zullen laten horen. Laat het dualisme nu echt eens waar worden. Bij de Stadspartij staat de Stadjer centraal. De voorzieningen worden wat de Stadspartij betreft niet aangetast. De Stadspartij staat voor een sociaal, duurzaam, realistisch en nuchter Gronings beleid.

Deze voortgansgrapportage werpt voor de Stadspartij de vraag op hoe bezuinig je op ambtenaren, en is deze vraag wel reel? Het is voor velen een geliefd onderwerp voor bij de borrel. Hierbij worden alle ambtenaren meestal over één kam geschoren. Gemakshalve wordt voorbijgegaan aan het vele en goede werk, dat onze ambtenaren overal verrichten. De Stadspartij doet aan deze algemeenheden daarom niet mee. Ons standpunt is, dat aan de uitvoering van regulier werk en het beheer en onderhoud van onze stad niet getornd mag worden. Hier werken veelal ook mensen met de wat lagere rangen en daar moet van afgebleven worden. Heel, Schoon en Veilig heeft wat de Stadspartij betreft absolute prioriteit. Dat willen de burgers als eerste goed geregeld hebben.

De uitvoering van de werkzaamheden in de stad verlopen over het algemeen goed. We hebben een goed functionerend ingenieursbureau en daar wil de Stadspartij niet aankomen. Hetzelfde geldt voor het beheer en onderhoud. De Stadspartij waardeert met name de ambtenaren in de uitvoering. Hier dus van afblijven en deze mensen als deskundige hun werk laten doen.

De beleidsvoorbereiding is een ander verhaal. Onder het mom van stilstand is achteruitgang en vernieuwing is per definitie goed, lijkt in onze stad alles geoorloofd. Vooral wensbeleid, gebaseerd op de hoop dat de verwachtingen en voorspellingen zullen uitkomen. Geregeld wordt de raad in een fuik gelokt. Plannen worden doorgedrukt en er wordt niet geluisterd naar belanghebbenden, deskundigen en burgers. Ieder cultuurveranderingstraject ten spijt.

Met het idee fix van de maakbare samenleving en de compacte stad, raakt de stad dichtgeslibd en verstikt. De vriendenkring van exotische architecten mag in deze speeltuin, die Groningen heet, zijn gang gaan. Monumenten en beschermde stadsgezichten zijn alleen maar lastig voor de letterlijk torenhoge ambities.

Op veel plaatsen heerst verzet; aan de Zaagmuldersweg, de Kwartsstraat, de Oosterweg, waar bewoners zich overvallen voelen. Machteloosheid en apathie zijn het gevolg. Dit is schadelijk voor het democratisch functioneren van onze stad.

Dus als er iets in de ambtelijk organisatie moet veranderen is het deze verstikkende cultuur en werkwijze met de veel te hoge ambities en niet realistische plannen, die de stadjers uiteindelijk moeten betalen. Managementstructuren en beleidsafdelingen dienen daarom op nut en noodzaak te worden doorgelicht. Hetzelfde geldt voor  subsidieverstrekkende onderdelen.

Wat komt er de komende tijd op de stad af?

Zoals bekend zijn er bij het Rijk heroverwegingswerkgroepen aan het werk geweest die voor circa 35 miljard aan bezuinigingsvoorstellen moesten uitwerken. Hoe je het ook went of keert, Groningen ontkomt hier niet aan. Mooie verhalen van anti cyclisch investeren zijn prachtig, maar als er geen geld meer is om te investeren, is dit een loze frase. De tering zal naar de nering moeten worden gezet. De laatste informatie is, dat de provincies structureel 600 miljoen per jaar moeten inleveren en de gemeenten samen 1,3 miljard. Heel belangrijk is ook het gegeven, dat bij het Rijk alles ter discussie mag staan. Dus denken dat handtekeningen van ministers bij voortschrijdend inzicht nog zouden gelden, is in de ogen van de Stadspartij uitermate naief. Morgen weten we meer.

 

Andere kosten besparingsmogelijkheden dan de ambtelijke organisatie, zijn te vinden bij de grote fysieke plannen, zoals de regiotramplannen Ik raad alle raadsleden aan het zeer goed leesbare rapport ‘Verkeersmachine Groningen, een functioneel programma van eisen, geschreven door AGV Movares en de gemeente Groningen’ van juni 2009 goed te bestuderen. De Stadspartij wil dat ieder raadslid hiervan een exemplaar krijgt. Dan zal iedereen  duidelijk worden, dat er eerst een integrale visie op het stationsgebied zal moeten worden ontwikkeld, voordat er ook maar één spa de grond in mag voor een eventuele regiotram.

 

Het nu voorgestelde tramlusje bij het hoofdstation is in ieder geval stedenbouwkundig onwenselijk, onveilig en niet toekomstvast.

 

Over het nieuwe forumgebouw is al voldoende gezegd. De Stadspartij is tevreden met het Kleintje Forum aan het Hereplein. Wat de Stadspartij betreft mag Images uit dit concept geschrapt worden en komt de  historische Groninger collectie er bij in. Images blijft gewoon zitten op zijn oude locatie, evenals de bibliotheek. Laat het Groninger Forum concept zich aan het Hereplein maar bewijzen.

 

Ook hier zijn miljoenen in te boeken door te kiezen voor deze  ook acceptabele en reële optie.

Meerstad is nu al een strop om de hals van de gemeente. Goede vooruitzichten en de hoop op een mooie toekomst zijn ook hier door de crisis achterhaald. Wat blijft is een jarenlange hele hoge kostenpost voor de stad.

 

De Stadspartij kiest voor het in busknopenmodel in combinatie met regiospoor, inclusief de lijn naar Zernike. Dan kan een deel van het geld dat voor de regiotram bedoeld was in de Zuidelijke Ringweg gestoken worden. Daarmee wordt het project veel toekomstvaster en is de kans op wegbezuinigen door het Rijk kleiner.

 

 

 

De Stadspartij

Voor alle Groningers

 

Motie

 

De Raad van Groningen in vergadering bijeen op 31 maart 2010 spreekt uit:

 

dat bij bezuinigingen op het ambtenarenbestand, die ambtenaren die werken aan een hele, schone en veilige stad worden ontzien. Bij bezuinigingen dient de nadruk te liggen op de plannen voor de fysieke infrastructuur en op het terugbrengen van het aantal beleidsambtenaren.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Gerard Offerman.

Leave a Reply