Moties voorjaarsdebat

Door 19 juni 2013Nieuws

Hieronder vindt u de moties die door de Stadspartij zijn ingediend tijdens het voorjaarsdebat.

MOTIE ‘BURGERLOKETTEN OPEN HOUDEN’. (verworpen)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013, besprekende ‘Voorjaarsbrief en meerjarenbeeld’,

Constaterende dat:

-de gemeente Groningen een grote gemeente is met veel inwoners

-de gemeente Groningen een aantal grote buitenwijken heeft met een grote afstand naar het centrum

– de gemeente Groningen slechts 3 loketten heeft voor burgerzaken: in het centrum, in Hoogkerk en Lewenborg

-de gemeente Groningen 2 van deze 3 loketten voor burgerzaken wil sluiten in Hoogkerk en in Lewenborg met als reden een bezuiniging

Overwegende dat:

-de bezuiniging slechts 1 fte ambtenaar besparing oplevert

-burgers straks slechts bij 1 loket terecht kunnen, die slecht bereikbaar is per auto en bovendien voor gehandicapten en ouderen zeer moeilijk bereikbaar is

-deze bezuiniging jaarlijks weer vele extra verkeersbewegingen oplevert in het toch al drukke centrum van Groningen

Verzoek het college deze bezuiniging te schrappen en 3 loketten voor burgerzaken te behouden die zowel de oostkant, als de westkant van de stad bedienen

en gaat over tot de orde van de dag.

Robert Prummel

Stadspartij

——-——————————————————————-

MOTIE ‘FIETSKLEMMEN’. (ingetrokken)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013, besprekende ‘Voorjaarsbrief en meerjarenbeeld’,

0verwegende:

• dat meer fietsklemmen voor het behoud van een schone en hele stad gewenst zijn,
• dat kamerverhuurders ook aan de fietsklemmen zouden kunnen bijdragen.

verzoekt het College om te onderzoeken of het mogelijk is kamerverhuurders door leges of anderszins te laten bijdragen aan het plaatsen van fietsklemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Robert Prummel

Stadspartij

——————————————————————-

MOTIE ‘FIETSPARKEREN EN PARKEERBEDRIJF’. (verworpen)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013, besprekende ‘Voorjaarsbrief en meerjarenbeeld’,

overwegende,

• dat fietsparkeren nu betaalt wordt door het parkeerbedrijf,
• dat het parkeerbedrijf verlies maakt en de automobilist opdraait voor de kosten van het fietsparkeren, hetgeen onwenselijk is.

is van oordeel,

• dat deze last niet voortdurend op het parkeerbedrijf kan blijven drukken,

verzoekt het College om het fietsparkeren apart in de volgende begroting op te nemen en van het (auto)parkeerbedrijf te scheiden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Robert Prummel

Stadspartij

——————————————————————-

MOTIE ‘GEZONDE EN VEILIGE SCHOOL’. (verworpen)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013, besprekende ‘Voorjaarsbrief en meerjarenbeeld’,

Constaterende dat:

• het college in de voorjaarnota (onder bijlage II “dekkingsmogelijkheden ad 109) voornemens is om te stoppen met “Gezonde en veilige school”.
• door het college de motivatie wordt gebruikt dat dit geen wettelijke taak is van de gemeente.

Overwegende dat:

• een gezonde en veilige school voor de stad Groningen van groot belang is.
• verslavingspreventie en bewegingsonderwijs van groot belang zijn.
• Groningen de ambitie heeft om onderwijsstad van Nederland te worden.
• bovengenoemde van belang is op het gebied ten aanzien van gezond opgroeien en Healty Aging.
• kinderen die opgroeien nooit genoeg aandacht kunnen krijgen op het gebied van gezondheid.
• het coalitieakkoord “Prinsenhofakkoord op de rails spreekt van een “faciliterende rol voor de gemeente Groningen”.
• aandacht voor architectuur en stedenbouw ook geen wettelijke taak van de gemeente is.

Spreekt uit:

• dat het belang van een gezonde jeugd boven het belang van aandacht voor architectuur en stedenbouw gaat.
• dit voorstel niet uit te willen voeren.
• de subsidie aan Platform Gras (onder bijlage II “dekkingsmogelijkheden ad 127) van
€ 71.000,- als dekking te gebruiken.
• de vrijval van € 2.000,- toe te voegen aan de AER.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stadspartij

Amrut Sijbolts

——————————————————————-

MOTIE ‘KINDERACTIVITEITEN’. (verworpen)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013, besprekende ‘Voorjaarsbrief en meerjarenbeeld’,

Constaterende dat:

• het college in de voorjaarsnota (onder bijlage II “dekkingsmogelijkheden ad 95) voornemens is om € 250.000,- te bezuinigen op kinderactiviteiten.
• door het college de motivatie wordt gebruikt dat dit geen wettelijke taak is van de gemeente.

Overwegende dat:

• er in eerdere bezuinigingsrondes ook al op kinderactiviteiten is bezuinigd.
• het college van mening is dat het mogelijk is om een aantal activiteiten voor kinderen en jongeren slimmer te combineren.
• het college nog met een nieuwe kijk op kinderactiviteiten komt.

Verzoekt het college:

• om eerst met nieuw beleid te komen.
• deze dekkingsmogelijkheid als PM post op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stadspartij

Amrut Sijbolts

——————————————————————-

MOTIE ‘NIET STOPPEN MET FIETSBEHEER’. (verworpen)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013, besprekende ‘Voorjaarsbrief en meerjarenbeeld’,

Constaterende dat:

• het College in de voorjaansnota (onder bijlage II “dekkingsmogelijkheden ad 66) voornemens is om te stoppen met het fietsbeheer.

Overwegende dat:

• het niet meer ophalen van weesfietsen kan leiden tot verloedering.
• dit tot een achteruitgang leidt ten aanzien van een schone stad.

Verzoekt:

• deze bezuiniging niet uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Stadspartij

Amrut Sijbolts

——————————————————————-

MOTIE ‘OVERHEAD STRESSTEST’. (verworpen)

De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 19 juni 2013, besprekende ‘Voorjaarsbrief en meerjarenbeeld’,

Constaterende dat:

– de gemeente Groningen financieel flink onder druk staat.
– komende Rijksbezuinigingen nog uiterst onzeker zijn.
– de gemeente Groningen ten opzichte van het landelijk gemiddelde (11) hoog scoort voor wat betreft het aantal ambtenaren per inwoner
plm.16 fte per 1000 inwoners.
– het financiële meerjarenbeeld er niet rooskleurig uitziet.

Overwegende dat:

– er de komende tijd helaas flink moet worden bezuinigd.
– snijden in eigen vlees onvermijdelijk lijkt.
– de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven een overhead ‘stresstest’ op hun organisatie hebben losgelaten,
– deze gemeenten de uitkomsten van dit onderzoek hebben gebruikt voor een bezuinigingsronde.

Spreekt uit dat:

– een soortgelijke overhead ‘stresstest’ ook in de gemeente Groningen een bijdrage kan leveren aan de in de toekomst te nemen keuzes.
– uitvoerend personeel buiten schot moet blijven.

Verzoekt het college om,

– een externe overhead stresstest op de eigen organisatie los te laten waarbij uitvoerend personeel zo veel mogelijk buiten schot blijft,
– de uitkomsten vóór de behandeling van de begroting 2014 aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Amrut Sijbolts
Stadspartij