Onderwijs

Stad en Ommeland staat voor:

  1. Bereikbare, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen.
  2. Een vakdocent lichamelijke opvoeding op alle scholen en samen werken met sportstudies door de inzet van studenten voor sportles.
  3. Meer muziek- en cultuurlessen in de klas.
  4. Aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding door de aanleg van voldoende schooltuinen en Natuur en Duurzaamheidseducatie b.v. met de Hortus Haren.
  5. Aandacht voor meer groen op schoolpleinen, schooldaken.
  6. Verkeersveiligheid rondom scholen.
  7. Initiatieven zoals innovatiewerkplaatsen en andere initiatieven die bijdragen aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
  8. Aandacht voor de individuele leerling en het voorkomen van schooluitval.
  9. Lessen over de geschiedenis van Groningen en de Groninger taal.
  10. Een snelle integratie van inburgeraars.

De jeugd heeft de toekomst!
Iedereen, jong en oud, heeft recht op gelijke kansen voor het volgen van onderwijs. Ons uitgangspunt is dat we zorgen voor kwalitatief goed basisonderwijs voor alle kinderen in alle
wijken en dorpskernen. Dat betekent minimaal een basisschool per wijk of dorp. Omdat scholen een educatieve, sociale en maatschappelijke functie hebben in de wijken en de buitengebieden willen wij, waar mogelijk, kleine scholen behouden en sluiting voorkomen.

Muziek, cultuur, sport en bewegen zijn belangrijk om op jonge leeftijd te ontwikkelen. Daarom willen wij dat het onderwijs hier voldoende ruimte geeft voor cultuur, muziek in de klas en lichamelijke opvoeding en duurzaamheid. Met aandacht voor de cultuur, de geschiedenis van Groningen en de Groninger taal.

Jongeren moeten zoveel mogelijk aan de studie of op weg worden geholpen bij het zoeken en vinden van werk. Omdat werkervaring de kans op een baan verhoogt vindt Stad en Ommeland dat jongeren vanuit de schoolsituatie direct een werkplek c.q. stageplek in Groningen en omgeving moeten krijgen en niet, onnodig thuis komen te zitten.

Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en het gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende rol. Initiatieven om ouders te helpen bij hun opvoedingstaak moeten worden gestimuleerd. Leerachterstand voorkomen is beter dan genezen! Voor- en vroegschoolse educatie moet daarom beschikbaar en betaalbaar zijn voor alle kinderen met een (taal)achterstand in hun ontwikkeling.

Wij willen schoolverzuim en vroegtijdige schooluitval voorkomen en zorgen dat onze (nieuwe) inwoners, met een taal- of onderwijsachterstand geholpen worden zodat zij als volwaardig inwoner kunnen meedraaien. Inburgeraars moeten actief ondersteund en geschoold worden zodat ze snel kunnen deelnemen aan de samenleving. Wanneer ze zich de taal, cultuur en gewoontes eigen maken is de beste manier om goed te integreren.
Laaggeletterdheid moet met kracht worden aangepakt. Om te beginnen op de scholen: meer lezen en ook het plezier van lezen bijbrengen. De bibliotheken krijgen hierin een grote rol.