Programma Stadspartij 2014-2018

Stem Stadspartij, maak het verschil!

Met UW STEM op de STADSPARTIJ kiest u:

 • Voor alsnóg een duidelijk NEE tegen het Groninger Forum
 • Voor een campus voor studenten
 • Voor lagere gemeentelijke lasten
 • Voor een mooie, ruimtelijke stad met groenvoorzieningen en zorg en aandacht voor monumenten
 • Voor goede scholen, buurtvoorzieningen en sportvoorzieningen verspreid over álle wijken
 • Voor aandacht en zorg voor ouderen
 • Voor een moderne Zuidelijke Ringweg met aandacht voor de omliggende wijken en hun bewoners
 • Voor veiligheid en leefbaarheid in álle wijken
 • Voor minder ambtenaren achter bureaus
 • Voor een gemeente die haar huishoudboekje op orde heeft
 • Voor aandacht voor bestaande en nieuwe bedrijven
 • Voor ruimte voor de middenstand en de horeca
 • Voor een stad die oog heeft voor de belangen van geheel Noord-Nederland
 • Voor werk en inkomen voor iedereen
 • Voor aandacht voor kunst en cultuur
 • Voor dierenwelzijn

Verkiezingsprogramma 2014-2018

1.) Burger, bestuur en overheid

 • De STADSPARTIJ heeft geen last van dogma´s, dwang en hoeft geen rekening te houden met de belangen van landelijke politieke partijen. Bij de STADSPARTIJ vindt u dus geen Haagse invloeden en geen Haagse vriendjespolitiek. De Stadjer (ú) staat bij de STADSPARTIJ centraal, waarbij wij ons kritisch opstellen en geen meelopers zijn.
 • De STADSPARTIJ heeft een luisterend oor en komt op voor de belangen van alle inwoners van de stad. De STADSPARTIJ brengt uw mening in de gemeenteraad krachtig naar voren. Wij steunen het burgerinitiatief, waardoor ook ú mee kunt bepalen over de agenda van de gemeenteraad.
 • De STADSPARTIJ vindt dat buurtorganisaties meer invloed moeten krijgen. Zo krijgt ook ú de kans om zelf mee te beslissen over belangrijke zaken in uw eigen wijk.
 • De STADSPARTIJ wil niet dat ambtenaren de dienst uitmaken. Er zijn echte veranderingen nodig, zoals mínder beleidsambtenaren achter het bureau en meer en betere digitale diensten voor de burger. De dienstverlening moet vooropstaan. Ambtenaren zijn er voor het volk, niet andersom. Het werken aan een duurzame, veilige en schone stad staat voorop, waarbij de bewoners zelf verantwoordelijkheid krijgen en kunnen nemen. De samenleving is niet maakbaar en burgers zijn mondig en deskundig genoeg om zelf zaken aan te pakken.
 • De STADSPARTIJ is van mening dat een gemeentelijke herindeling moet worden besproken met de inwoners van Groningen. Het van bovenaf opleggen en doorvoeren kan het draagvlak bedreigen. Daarnaast moet duidelijk worden gemaakt aan de burgers wat de doelen zijn van een gemeentelijke herindeling. Dat is in eerste instantie de decentralisatie van overheidstaken, zoals de overheveling van een deel van de AWBZ, de jeugdzorg en de WSW (Participatiewet) naar de gemeenten. Voor deze taakverzwaring van de gemeenten is schaalvergroting nodig. Deze moet wel sociaal of anderszins samenhangende gebieden betreffen. In dat proces valt overigens niet uit te sluiten dat provincie- en/of gemeentegrenzen veranderd dienen te worden. Daarbij kan volksraadpleging een instrument zijn.

2.) Werk, inkomen en vervoer

 • De STADSPARTIJ is een sociale partij die iedereen gelijke kansen wil bieden, onder meer op het vinden en hebben van werk.
 • De stad Groningen is de metropool van Noord-Nederland, die in het economisch belang van het Noorden aantrekkelijk moet zijn en goed bereikbaar.
 • De STADSPARTIJ is vriendelijk voor ondernemers en de middenstand. Het midden- en kleinbedrijf zijn de banenmotors bij uitstek. De STADSPARTIJ geeft ondernemers de ruimte om te ondernemen.
 • De STADSPARTIJ meent dat het aantal koopzondagen voorlopig voldoende is. Wij geven in de toekomst echter wél ruimte voor initiatieven die verruiming van het aantal koopzondagen mogelijk moeten maken, mits dit in goed overleg gebeurt met de detailhandel zelf.
 • Ambtelijke betutteling en bemoeizucht moeten aan banden worden gelegd, waardoor meer werkgelegenheid kan ontstaan. Voor nieuwe én bestaande bedrijven en initiatieven gaat bij ons de rode loper uit. De STADSPARTIJ wil minder overbodige regels en controles, met als gunstig bijeffect minder ambtenaren en een verlaagde productie van veelal nutteloos papier.
 • De STADSPARTIJ staat voor een goede bereikbaarheid van de stad, waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Daarom wil de STADSPARTIJ goed en betaalbaar openbaar vervoer met snelle spoorlijnen van en naar de stad en schone, stille bussen ín de stad. Ook moeten er aftakkingen vanuit bestaand spoor komen, zodat de burger snel en eenvoudig met de trein van en naar Zernike kan reizen.
 • De STADSPARTIJ wil dat de parkeergarages in Groningen weer betaalbaar worden.
 • De Zuidelijke Ringweg moet aantrekkelijk worden gemaakt voor bewoners én toeristen. De (verkeers)veiligheid in de wijken rondom is daarbij van groot belang.
 • De STADSPARTIJ is voor nóg betere fietsverbindingen. Groningen is en blijft een fietsstad bij uitstek, en dat willen we graag zo houden.

3.) Wonen en groen

 • De STADSPARTIJ wil de gemeentelijke belastingen (woonlasten) laag houden. Wij hebben in de gemeenteraad steeds tégen lastenverhogingen gestemd. De STADSPARTIJ let er constant scherp op of u wel waar voor uw belastinggeld krijgt. Dat geld moet bijvoorbeeld gaan naar goed onderhoud van uw wijk, en van de openbare voorzieningen ín uw wijk.
 • De STADSPARTIJ legt de nadruk op het goed onderhouden van de stad en koestert ruimte, groen, monumenten en beschermde stadsgezichten. De STADSPARTIJ is voor de menselijke maat en wil de stad niet volbouwen met hoge flatgebouwen. Wij zijn wars van luchtkastelen. Daarom wordt er bij ons geen geld over de balk gegooid voor monstrueuze prestigeprojecten. Dus géén Forum aan de Grote Markt! De STADSPARTIJ pleit daarentegen voor voldoende goede buurtvoorzieningen, zoals betaalbare kinderopvang, speeltuinen, buurtcentra en sportvoorzieningen.
 • De STADSPARTIJ wil de leefbaarheid in uw wijk verbeteren en is voor een stevige aanpak van alle vormen van overlast en criminaliteit. De wijkagent dient hierbij centraal te staan.
 • Voor het grote aantal studenten in onze stad moeten er meer en betere woonvoorzieningen komen en de kamerverhuur moet beter worden gereguleerd. Oók een ruime studentencampus is daarbij gewenst, bijvoorbeeld op het terrein van de voormalige Suikerunie. Zo een campus vermindert de druk op de overige woonwijken van de stad. De huidige norm van maximaal 15 procent kamerverhuurpanden (lees: studentenhuizen) per straat moet streng en actief worden gehandhaafd, zéker bij overlast of in andere onwenselijke situaties.

4.) Onderwijs, sport en cultuur

 • De STADSPARTIJ is voor goede banden tussen de universiteit, de hoge school, het bedrijfsleven en de gemeente. Deze banden moeten en kunnen nog aanzienlijk worden verbeterd.
 • De STADSPARTIJ zet zich in voor de kwaliteit en de spreiding van het onderwijs. Aandacht voor de individuele leerling en het voorkomen van schooluitval spelen daar een belangrijke rol bij. Jeugd- en jongerenwerk moeten eveneens zo veel mogelijk worden verspreid over de hele stad, over álle wijken.
 • Het sportbudget dient vooral besteed te worden aan amateursport en sportverenigingen die voor íédereen toegankelijk zijn. De STADSPARTIJ wil vrijwilligers zo veel mogelijk ruimte geven en waar nodig meer ondersteuning bieden in het beheer van de eigen accommodaties.
 • De STADSPARTIJ streeft ernaar om het beoefenen en beleven van amateurkunst in Groningen te bevorderen. Daarbij dient een budgetneutrale exploitatie het uitgangspunt te zijn. Teamwerk staat voorop; hierdoor worden er maatschappelijk relevante vaardigheden ontwikkeld, zoals goed leren communiceren en het stellen ván en toewerken náár een gemeenschappelijke doel. Sociale activering op dit vlak kan de werkgelegenheid en het maatschappelijk bewustzijn van burgers stimuleren en/of verbeteren.
 • Kunst en cultuur staan ook in Groningen door de recente bezuinigingen onder druk. De STADSPARTIJ zal er desondanks over waken dat er geen grote verschraling van het aanbod zal ontstaan. Diversiteit moet blijven.

5.) Zorg en welzijn

 • De STADSPARTIJ wil meer aandacht voor mensen dan voor stenen. Met de aankomende decentralisaties schuift het rijk meer taken (Jeugdzorg, AWBZ-WMO en de Participatiewet) op het bordje van de gemeente, maar stelt voor de uitvoering ervan mínder geld beschikbaar. De gemeente doet een groter beroep op de eigen kracht van burgers en verlangt daarbij dat het eigen sociale netwerk zo veel mogelijk wordt aangesproken. De STADSPARTIJ wil extra aandacht besteden aan kwetsbare ouderen en niet-zelfredzame burgers van onze stad die niet beschikken over een eigen sociaal netwerk.
 • Bij de STADSPARTIJ staat de zorgvrager weer centraal. Te vaak wordt er gesproken óver mensen in plaats van mét mensen. We moeten toe naar betaalbare zorg voor iedereen, zonder bureaucratie, dure managers en/of bedrijven die er veel geld aan willen verdienen. De zorghulpverlener kijkt samen met de zorgvrager en zijn of haar omgeving welke vorm van zorg het beste past.
 • De STADSPARTIJ wil wijkteams met korte lijnen en een nauwe samenwerking met de huisarts, wijkverpleegkundige en buurtwerkers. De wijkteams handelen vanuit hun eigen professionaliteit, het team is zélf verantwoordelijk voor de organisatorische en inhoudelijke voorwaarden en voor de kwaliteit van de zorgverlening.
 • De STADSPARTIJ wil dat Kids United de mogelijkheid krijgt om een eigen accommodatie te bouwen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Wat heeft de Stadspartij bereikt in de periode 2002-2014?

 • De Stadspartij heeft zich voortdurend en consequent, tot op de dag van vandaag, tegen het Groninger Forum gekeerd.
 • Wij hebben samen met andere partijen het geldverslindende tramproject door de binnenstad gestopt. Wij hebben een spoorlijn naar Zernike in discussie gebracht.
 • De wijkloketten in Hoogkerk en Lewenborg hebben wij in stand gehouden.
 • Meldpunt Overlast en Zorg is zichtbaarder en beter bereikbaar geworden.
 • Een succesvol supportersproject is gerealiseerd, waardoor voetbalgeweld is teruggedrongen.
 • De aanleg van een snelweg door de groene long tussen Stad en Haren is voorkomen.
 • Mede door onze inzet wordt Martini Plaza nu duurzaam verwarmd.
 • Mede door onze inzet zijn de Glaudépanden nog steeds behouden gebleven.
 • Er zijn meer bezoekersparkeeruren voor bewoners in de Oosterpoort en de Binnenstad-Oost gerealiseerd.
 • De ‘Ramblas’, het uitgaansgebied aan het Kattendiep, is behouden gebleven.
 • Er is meer aandacht gekomen voor onze monumenten en beschermde stadsgezichten.
 • De Stadspartij heeft constant gehamerd op het belang van bezuinigingen binnen het omvangrijke ambtenarenapparaat.
 • We hebben steeds aandacht gevraagd voor voldoende spreiding van onderwijs in álle wijken.
 • Onze raadsleden hebben gepleit voor een groene infrastructuur en voor de diversiteit van diersoorten in onze stad.
 • En we hebben bereikt dat de Stadspartij altijd duidelijk en zichtbaar oppositie voert in de gemeenteraad.

Steun ons en maak het verschil!