Schriftelijke vragen over REP

Door 17 december 2010Nieuws

Geacht College,

In alle commotie rond het Groninger Forum worden diverse onwaarheden verkondigd om als stad maar gelijk te krijgen.Deze zijn leuk voor beinvloeding van de media en de bevolking, maar doen niets aan de waarheid af. Onze eerdere vragen over het reeds aangekochte onroerend goed horen hier ook bij. Ook het plaatje in het Dagblad van 17 december 2010 over de ZZL en REP geldstromen is niet helemaal duidelijk.

Nu wordt gedreigd met de rechter en het Rijk. Allereerst constateerd de Stadspartij, dat de gemeente Groningen zelf grote risico’s heeft gelopen door gewoon door te gaan met het proces van geld uitgeven, terwijl men wist dat GS formeel nog moesten besluiten en hiervoor Provinciale Staten zou raadplegen. Het college van B&W was vele malen gewaarschuwd. Denken dat Provinciale Statten er niet toe zouden doen, past in het machtsdenken van somige bestuurders en raadsleden in onze stad. Die krijgen nu terecht de kous op de kop.

In bijlage 1 van de ‘Strategische Agenda Noord-Nederland 2007-2013’ van het SNN leest men niets over het forum onder de “Doelstellingen thema’s en actielijnen thema 2, concurrerend vestigingsklimaat in stedelijk gebied”. De bovengenoemde strategische agenda is uitgewerkt in het ‘Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013’. Ook hier wordt met geen woord over het Forum gerept. Het forum gebouw kan zo wie zo niet onder deze doelstelling geplaatst worden, omdat er geen nieuwe voorzieningen worden toegevoegd of versterkt, maar enkel reeds bestaande voorzieningen worden verplaatst. Dit geldt zowel voor de bibliotheek, de archieven, het filmhuis als de debatcentra. Allen reeds bestaande activiteiten op een eigen locatie en met eigen subsidies.

Het ‘Uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma ZZL (Zuider-Zee-Lijn) Regionaal deel Groningen (REP-ZZL Groningen) is door GS Groningen vastgesteld op 10 november 2009. Bij opgave D: ‘Voorwaardenscheppend beleid programma’s 11 en 12’ is besluitvorming door de regio van toepassing.

Hieruit valt te concluderen, dat bij opgave D onder programmalijn12 – daar waar men het Forum onder wil brengen – het Rijk geen invloed heeft op de besluiten. Dat wil zeggen, dat als Provinciale Staten over onderdeel D, 11 en 12 iets anders willen besluiten, er geen geld terug gaat naar Den Haag, maar het geld gewoon anders en nuttiger in de provincie besteed kan worden.

“Projecten binnen Programmalijn 12 (woon en leefklimaat) moeten een substantiële bijdrage leveren aan aantrekkelijke (binnen) steden als factor van belang voor een aantrekkelijk woon-, leef-, en vestigingsklimaat” (REP).

De Stadspartij heeft de volgende vragen:

1. Klopt het dat bij de opgaven uit het REP het rijk geen invloed heeft onder D programma 12, waar het Forum onder is gebracht?

2. Kunt u bevestigen, dat op basis van deze constatering, indien ja, contact opnemen met het Rijk geen enkele zin heeft, daar men zal zeggen “dit is ter beluitvorming aan de regio zelf, hier gaan wij niet over”.

3. Klopt het dat het Groninger Forum niet voldoet aan de doelstellingen en voorwaarden van het SNN en in dit kader dus ook geen europese subidies hadden kunnen worden aangevraagd?

4 Bestaat de kans dat reeds verstrekte  Europese subsidies moeten worden terugbetaald?

5. Bent u met de Stadspartij van mening, dat bij een gang naar de rechter u zult struikelen over het ongeldige referendum?

Hoogachtend,

Namens de fractrie van de Stadspartij,

Robert Prummel

Leave a Reply