Speelplein weg op last van O2G2

Door 19 juli 2013Nieuws
Foto: deweekkrant.nl

Foto: deweekkrant.nl

De openbare basisschool, De Dijk met als onderwijsconcept Montessorionderwijs is drie jaar geleden gebouwd aan de Wibenaheerd in Beijum.

De speelplaats rond de school is in samenwerking met buurtvertegenwoordigers ontworpen en biedt voor zowel de buurt- als de schoolkinderen de fantastische mogelijkheid “natuurlijk en  avontuurlijk” te spelen. De financiering kwam dan ook voor een belangrijk deel uit de geldpot van het samenwerkingsverband van gemeente met de woningbouwcorporaties, het Nieuw Lokaal Akkoord, n.l. een bedrag van € 100.000,-
Nu wil de onderwijsorganisatie O2G2 vanwege de fusie van De Dijk met de openbare school De Doefmat in Beijum dit fraaie plein gaan volbouwen met noodlokalen.
Dit tot grote ergernis van de buurt en tot verdriet van de buurtkinderen, die hun speelplek kwijt zullen raken.
De Stadspartij vraagt zich af of het niet mogelijk is het gebouw van de Doefmat, dat immers vrijkomt, te gebruiken als noodvoorziening. De scholen liggen slechts op 5 minuten loopafstand van elkaar, hetgeen nauwelijks tot onoverkomelijke bezwaren zou kunnen leiden.
De Stadspartij vraagt het college deze oplossing te onderzoeken en niet zonder meer in te stemmen met de opvang van leerlingen in noodlokalen op het plein bij De Dijk.
————————————————————————–

Aan het College van B&W Gemeente Groningen

Onderwerp: Het plaatsen van noodlokalen op het buurtplein voor OBS De Dijk in Beijum (Wibenaheerd 24)

Vragen door de leden van de raad gesteld ex art. 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

Groningen, 19 juli 2013

Geacht College,

De openbare basisschool, De Dijk met als onderwijsconcept Montessorionderwijs is drie jaar geleden gebouwd aan de Wibenaheerd in Beijum.

De speelplaats rond de school is in samenwerking met buurtvertegenwoordigers ontworpen en biedt voor zowel de buurt- als de schoolkinderen de fantastische mogelijkheid “natuurlijk en avontuurlijk” te spelen. De financiering kwam dan ook voor een belangrijk deel uit de geldpot van het samenwerkingsverband van gemeente met de woningbouwcorporaties, het Nieuw Lokaal Akkoord, n.l. een bedrag van € 100.000,-

Op 17 juni 2010 is deze speelplaats onder overweldigende belangstelling van kinderen, ouders en buurtbewoners geopend door toenmalig wethouder Frank de Vries.

Anno 2013 is de situatie totaal veranderd door ontwikkelingen in het onderwijs en met name in de ontwikkelingen in de normen voor leerlingenaantallen.

Zo is er inmiddels een fusie per 1 augustus 2013 afgesproken tussen OBS De Dijk en OBS De Doefmat, die op 5 minuten loopafstand van  De Dijk ligt, om het aantal leerlingen op peil te houden.

Aan de noodzaak van deze fusie wil de fractie van de Stadspartij niets af doen en ook niet dat de fusieschool De Dijk is geworden. Wat in onze ogen problematisch is dat door de fusie de organisatie O2G2 van mening is dat op het terrein, in wezen openbaar terrein, een aantal noodlokalen gebouwd zouden moeten worden. Hierdoor bestaat de kans dat het gehele karakter van publieksplein worden ondergraven.

In de Gezinsbode van 4 juli jl. stond de aanvraag voor de noodlokalen, gedateerd 20 juni.

Op 24 juni jl. is door O2G2 een informatieavond gehouden voor de omwonenden over het voornemen noodlokalen in de omgeving van De Dijk te realiseren. Op deze avond schitterde de gemeente overigens door afwezigheid.

In de gemeenteraadsvergadering van 26 juni jl. antwoordde wethouder Schroor op vragen van de Stadspartij als volgt:

“Ruimtelijke ordening is op dit moment betrokken en kijkt ook mee met O2G2 dat het natuurlijk zorgvuldig gebeurd en ook binnen de kwaliteit die wij daar aan stellen en logischerwijs zullen wij ook kijken naar de minimum oppervlakte van pleinen. En zeker ook aan de achterkant, daar is op zich nog wel veel ruimte maar een goeie inpassing is noodzakelijk. En we hebben de toezegging van O2G2 ook gehoord dat alles zodra de noodlokalen weer worden opgeruimd en permanente plaatsing plaats vindt, uiteraard weten we op dit moment niet hoe dat er uit ziet, zal ook weer alles hersteld worden naar de situatie van voor het plaatsen van de noodlokalen. daar waar ze dan weer weg gaan…

“…u kan er zeker van zijn, omdat we al meekijken in het proces vanuit ruimtelijke ordening, dat wij ook goed kijken en in ieder geval de suggestie meegeven aan O2G2, en daar houden ze zich ook aan, dat de buurt goed betrokken wordt en dat we ook kijken naar de kwaliteit die er na het plaatsen overblijft van het schoolplein. De bal ligt bij O2G2 maar wij kijken nadrukkelijk mee over de schouder.”

Intussen is men op dit moment reeds bezig met de voorbereidende bouwwerkzaamheden voor de noodlokalen, terwijl de vergunning ervoor (nog) niet is verleend. Ons inziens is dit niet te rijmen met wat het college zegt over de betrachte zorgvuldigheid.

Wij vragen ons o.a. af of er geen logischer oplossing voor het ruimteprobleem voorhanden is en stellen daarom de volgende vragen.

  1. Waarom was de gemeente niet vertegenwoordigd op de informatieavond van 24 juni jl., terwijl RO over de schouder van O2G2 meekijkt zoals het college suggereerde op 26 juni in de raad?
  2. Is onderzocht of het schoolgebouw van de Doefmat dienst kan doen als noodonderkomen van de fusieschool nu het slechts om een periode van 2 jaar gaat en de loopafstand tussen beide scholen slechts 5 minuten is?
    Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet?
  3. Is er overleg geweest met het wijkteam NLA in Beijum over de plannen m.b.t. de noodlokalen bij De Dijk? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat zijn de kosten voor de gemeente voor het realiseren van noodlokalen?
  5. Wat zijn de kosten voor de gemeente voor de mogelijke leegstand van de Doefmat?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij Groningen

Anna Riemersma                      Amrut Sijbolts