Stadspartij: ‘College heeft weinig visie en een gebrek aan ambitie’

Door 24 juli 2017Nieuws

De Stadspartij vindt dat uit de voorjaarsbrief van dit college weinig visie en een gebrek aan ambitie spreekt. Sijbolts: “Halverwege deze collegeperiode is het elan verwaterd tot een soort van op de winkel passen.”

Andere oppositiepartijen constateerden dit ook.

Tijdens het debat botsten collegepartijen D66, GroenLinks, PvdA en VVD en de oppositie bestaande uit Stadspartij, SP, CDA en Christen-Unie hard over hoe de ongelijkheid in Stad moet worden opgelost. De oppositie wil meer doen aan achterstanden in de armste wijken. De oppositie ziet dat er meer moet gebeuren om werklozen en bijstandsgerechtigden niet buiten te sluiten.

De oppositie stelt dat dit college zich vooral richt op grote projecten in de binnenstad waar vooral de rijkere bovenlaag van profiteert. Stadspartij, CDA, Christen Unie en SP zien liever dat er meer geïnvesteerd wordt in de wijken van  gewone Stadjers. Een op de vijf kinderen in Groningen groeit in armoede op. Daarom pleitte de PvdA voor extra maatregelen voor deze kinderen. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij wil daar zeker aan meewerken. Maar, merkte hij op, “die armoede komt wel voort uit 70 jaar PvdA-wanbeleid.”

De volledige bijdrage vindt u hieronder:
Voorzitter,
Vorig jaar nam deze gemeenteraad, met algemene stemmen, de motie Verbind de twee gezichten aan. Een terugkerend thema, in het bijzonder tijdens het voorjaarsdebat. De motie constateerde dat er sprake is van verschillen tussen het noorden en het zuiden van de stad in fysiek, sociaal en sociaaleconomisch opzicht en dat het college de ‘twee gezichten’ met elkaar wil verbinden. Maar wat is er, een jaar later van terecht gekomen?
Het college schrijft dat een groot aantal doelen is behaald en dat het college op de goede weg is. Maar het belangrijkste doel van het coalitieakkoord ‘Voor de Verandering’ is echter nog steeds niet behaald. De Twee gezichten weet dit college nog steeds niet concreet met elkaar te verbinden. De focus van dit college blijft in en rond de binnenstad en grote projecten hangen en de wijken buiten de binnenstad worden vergeten.
De zon schijnt vandaag volop, maar in plaats van het beste onder de zon, kent deze voorjaarsbrief niets nieuws onder de zon.
Uit de voorjaarsbrief spreekt weinig visie en een gebrek aan ambitie. Halverwege de collegeperiode is het elan verwaterd tot een soort van “op de winkel passen”. Uit deze brief spreekt geen ambitie meer. Heeft de verlamming en de angst toegeslagen of is het college inmiddels tot inzicht gekomen dat op veel belangrijke punten niet de juiste weg is ingeslagen?
Het college is goed in het benoemen van de knelpunten, maar minder goed in het aandragen van oplossingen.

Daarom, opnieuw, een motie van SP, CDA, CU en Stadspartij, om extra inzet te plegen om de gewenste verbinding van de ‘twee gezichten’ bij elkaar te brengen’.

Het college schrijft dat de leefbaarheid in de wijken er relatief goed voor staat. De staat van onderhoud van de openbare ruimte ligt er naar behoren bij. Dat klinkt als een zeer mager zesje!

Hierbij wordt vergeten om te benoemen, dat op een aantal thema’s de doelstelling van de BORG-schouw is verlaagd van goed naar matig of van voldoende naar matig. En matig kan zo maar omslaan in slecht. Dat zien we duidelijk terug in de wijkkompassen; Laanhuizen en Beijum voldoen voor zo’n 30% niet aan de normen van de BORG-schouw. Kostverloren, de Schilderbuurt en Binnenstad-Oost volgen kort daarop. Het is tijd om dit probleem structureel aan te pakken.
Daarom staan wij bij de motie van CDA, SP en ChristenUnie op waarin we vinden dat elke wijk een 90% borg score moet halen en niet alleen het Stadsgemiddelde 90%. Daarnaast ondersteunen wij de motie die om een hogere BORG-norm vraagt en vindt u ons onder de motie voor het gratis ophalen van grofvuil.
Ook dient de Stadspartij een motie in over de hondenbelasting. Landelijk is er een discussie gaande om de hondenbelasting af te schaffen en daarnaast, onze omliggende gemeenten kennen geen hondenbelasting. Het volledig afschaffen van hondenbelasting heeft in deze raad geen meerderheid, vooral omdat dit een ‘gat in de begroting’ schiet. Na de gemeentelijke herindeling lijkt dat gat alleen maar groter te worden wanneer er wordt besloten om de hondenbelasting af te schaffen.
Daarom dienen wij een motie in om de hondenbelasting niet meer jaarlijks te indexeren.
Het college wil de leefkwaliteit in de wijken verhogen om bij te dragen aan het welbevinden, van de bewoners. Het college wil dit bereiken met meer ruimte en groen. Dit geeft kleur aan de stad en de beleving van bewoners en bezoekers. Daar is de Stadspartij het helemaal mee eens.
Maar… Zolang projectontwikkelaars de stad mogen gebruiken als speeltuin voor exotische ontwerpen gaat deze ambitie natuurlijk nooit slagen. In een tijd waar binnentuinen worden volgebouwd en huisjesmelkers panden slopen om de regels te omzeilen voor eigen gewin. Zij moeten rekening houden met de bewoners. Zo wordt bijdragen aan extra leefkwaliteit, een papieren werkelijkheid.

De Stadspartij vraagt zich hardop af of we een stad met meer ruimte en groen, openbare ruimte, cultuurhistorie, water en verstilde plekken en ruimte om te spelen kunnen creëren zolang we vast blijven houden aan de compacte stad. We wachten de uitkomsten van Nextcity dan ook af.
Het college schrijft: Een groot aantal doelen uit het collegeakkoord is behaald. Maar tegenvallers zijn buiten onze invloedssfeer. De aangereikte financiële kaders van het rijk gaan de veerkracht van de Stad te boven”. Wat heeft het voor zin om op een landelijke partij te stemmen wanneer deze in Den Haag toch geen druk uit kunnen oefenen om deze ongewenste gevolgen tegen te gaan? Dat zien we bij een zo belangrijk dossier als het aardbevingsdossier. Op dat dossier lukt het ook niet om een deuk in een pakje boter te slaan.
Het college zegt tevreden te zijn met de 1096 gebouwde woningen in 2016. De Stadspartij is dat niet. De wachtlijsten op de sociale woningmarkt zijn torenhoog en de kwaliteit van bestaande woningen holt achteruit door tocht en schimmel. Het is mooi dat de woningbouwcorporaties willen versnellen, maar de groei gaat niet snel genoeg. Daarom vind u ons onder de motie van de SP voor minimaal 100 (semi-) tijdelijke sociale huurwoningen in Meerstad en 100 (semi-) tijdelijke sociale huurwoningen op het SuikerUnie-terrein.
Hoe denkt het college in 2030 op 20.000 nieuwe woningen uit te komen?
Meer dan de helft van de banen voor lageropgeleiden wordt door iemand opgevuld met een hogere opleiding. Dat in een stad waar een lager opleidingsniveau een groter risico op werkloosheid vormt dan elders, doordat de hoger opgeleiden die banen inpikken. Het college constateert dat zelf ook.

Het aantal werkzoekende ligt met 10,5% ver boven het landelijk gemiddelde (van 6,9%!) Het aantal uitkeringen is inmiddels gestegen naar 10.341 mensen. Het college, of misschien wel de coalitie, kijkt nog te eng naar de arbeidsmarkt alsof er nog volledige werkgelegenheid mogelijk is. Daarom goed dat er in september een expertmeeting wordt georganiseerd n.a.v. het SER rapport over vernieuwing. Daarin komen ook ideeën over het basisinkomen aan bod. De experimenten met de bijstand zijn in elk geval een mooi begin.
Blijven schrijven dat we een stad willen zijn waarin iedereen meedoet, en daarbij uitgaan van eigen kracht en zelfredzaamheid lost de problemen niet op.
Wij zijn dan ook verbaasd dat de WIJ-teams moeten gaan werken met een hoger kostenbewustzijn. Wordt dit dan geen bureaucratisch gebeuren?
Wanneer ze vooral op de kosten moeten letten kunnen ze geen mensen meer helpen, terwijl de WIJ-teams er juist voor de mensen zijn, die moeten ze vol gas kunnen helpen. Zonder bureaucratische verantwoordingsregeltjes.
Het College merkt op dat het vertrek van een aantal grote winkels en warenhuizen inmiddels is gecompenseerd met nieuwe winkels. De Gemeente gaat daarmee voorbij aan het feit dat een tweede golf van krimp in de detailhandel nog moet komen. Onder meer ten gevolge van de toenemende aankopen via internet. Dit leidt tot nieuwe leegstand en meer en andere verkeers- en vervoersstromen. Met name de binnenstad (detailhandel en horeca) komt daarmee onder druk te staan. Dit zal in de komende jaren nog worden versterkt, doordat een aantal doorgaande buslijnen van dit college en deze raad niet meer via het centrum mogen rijden.
Verkeersveiligheid in de wijken is een vaak terugkomend thema in de wijk. Daarom heeft de raad er volop aandacht aan gegeven via een expertmeeting en een hoorzitting onder bewonersorganisatie. Omdat we waarschijnlijk extra budget nodig zullen hebben staan wij onder de motie van de SP. Ook dienen wij onze motie tav 30km zones uit 2014 opnieuw in .
Deze vraagt het college om straten die in 30km zones liggen bij regulier onderhoud of vervanging van kabels of leidingen als 30km zone in te richten.
Buiten schijnt de zon, maar als we de Voorjaarsbrief als uitgangspunt nemen dan hebben we code oranje en staat ons een wisselvallig 2018 te wachten….
De Stadspartij zal zich blijven inzetten, voor en met Stad en Ommeland.
Wij wensen het college dan ook veel succes datzelfde te bereiken met de voorbereiding op de begroting.