Stadspartij: geen stenen maar mensen

Door 12 april 2011Nieuws

Maatschappelijke banen: college te defensief

Jarenlang heeft de stad Groningen op alle mogelijke manieren Haagse subsidiepotjes aangesproken om hiermee leuke dingen voor de stad te doen. Nu de subsidies opdrogen, blijkt hoe kwetsbaar onze stad is. Te gemakkelijk werd ervan uitgegaan dat er nooit een einde aan deze steeds groeiende subsidiestromen zou komen. Nu dit toch afneemt is ‘Leiden in last’. Het systeem, zoals dat jaren heeft gedraaid loopt vast. Nu komt het aan op inventiviteit en creativiteit van diegenen, die jarenlang de hand ophielden en het geld leuk verdeelden. De Stadspartij wenst deze mensen veel wijsheid toe.

Volgens de fractie van de Stadspartij is een inspiratiemanager hier meer op zijn plaats, dan bij het Nieuw Lokaal Akkoord, zoals door het college werd voorgesteld op 30 maart 2011. In plaats van veel geld uit te geven aan bureaus in de re-integratie industrie, kan volgens de Stadspartij het geld beter worden besteed aan mensen die al werk hebben in gesubsidieerde maatschappelijke banen. De mensen in deze banen zijn voor heel de stad de smeerolie waar de samenleving op draait. Er moet opgehouden worden om te proberen mensen aan het werk te krijgen in een arbeidsmarkt waar voor hen weinig perspectieven zijn.

Het mag en kan volgens de fractie van de Stadspartij niet zo zijn, dat al die mensen die zich de afgelopen jaren op basis van gesubsidieerd werk voor de stad hebben ingezet, nu ineens niet meer nodig zijn, omdat het rijk hier geen geld meer voor geeft. Volgens de fractie moet de stad serieus zijn reserves aanspreken om deze mensen aan het werk te houden en daar waar het kan mensen naar regulier werk begeleiden. Dit kan een tijdelijke situatie zijn. Dat moet wat de Stadspartij betreft dan maar ten koste gaan van de torenhoge ambities in het fysieke veld en van de budgetten van de re-integratie industrie. Beleggers hebben meer mogelijkheden om te overleven dan weerloze mensen. Zoals bekend gaan mensen bij de Stadspartij voor stenen. Financiële dekking kan daarom gezocht worden in de re-integratiebudgetten en de fysieke projecten van RO/EZ.

Volgens de Stadspartij is er voldoende geld bij de Dienst RO/EZ te vinden. Als er maar prioriteiten worden gesteld. De nieuwe algemeen directeur, Jaap Diepeveen, meldde onlangs in Apropos (nr 245):

Citaat:”De wereld is veranderd, we zitten in een economische crisis, hebben minder middelen en verdienen minder geld. Dat heeft invloed op onze rol als dienst in relatie tot onze partners en maakt het nodig om meer prioriteiten te stellen, meer te sturen op capaciteit. Niet alles kan meer” einde citaat.

Het re-integratiebeleid is weinig succesvol gebleken.
Het proefschrift van
Dr. A. Edzes meldt: “uiteindelijk vindt 10 tot 15 procent een baan” en “de invloed van gemeenten op de arbeidsmarkt is gering” (DvhN 4-12-2010). “Edzes vindt dat er in ieder geval meer tijdelijke en goed toegankelijke banen moeten worden gecreëerd, bijvoorbeeld in de sociale werkvoorziening” (DvhN 4-12-2010).

Belanghebbenden zien de resultaten succesvoller. In een brief aan de Tweede Kamer van 17 februari 2011 is het Ministerie van SZW positiever (het proefschrift van Edzes is overigens niet opgenomen in de lijst van publicaties van het ministerie).

Over het algemeen wordt aan het maatschappelijke nut van de functies niet getwijfeld maar aan de toegevoegde waarde van re-integratietrajecten wel.

Gezien het bovenstaande stelt de Stadspartij voor om eigen geld uit de fysieke projecten en geld vanuit de re-integratiebudgetten over te hevelen.

De Stadspartij stelt het volgende voor:

De maatschappelijke banen waren jaren nuttig en blijven dat, de mensen moeten dus blijven;

Mensen die al drie jaar bij eenzelfde instelling werken, krijgen een vaste aanstelling;

Hetzelfde geldt voor mensen ouder dan 50 jaar.
Gekeken moet worden naar wat de publieke instellingen verder nog aan subsidies ontvangen;

Een aantal instellingen heeft geld genoeg, bijvoorbeeld in het onderwijs waar besturen over grote reserves beschikken, om deze mensen op reguliere basis aan het werk te houden, nu de hand ophouden geen zin meer heeft;

De (reguliere) budgetten voor het Sontwegtracé kunnen worden gebruikt om instellingen die het echt niet kunnen trekken te helpen. Meerstad raakt namelijk ernstig in de vertraging;

Ook bij andere fysieke projecten kan geld worden gevonden

Op integratie managers, integratie bureaus en gemeentelijke medewerkers voor integratie kan fors worden bespaard.

Anna Riemersma
Gerard offerman