Stadspartij ontevreden met antwoorden van burgemeester.

Door 8 april 2015Nieuws

01AmrutSijboltsDe Stadspartij is ontevreden met de antwoorden van de burgemeester op vragen die zijn gesteld tijdens de vergadering van de commissie Financiën en Veiligheid op 7 januari 2015. De Stadspartij was erg geschrokken van het geweld en de onrust enerzijds en het harde politie optreden anderzijds tijdens de afgelopen jaarwisseling. Na een bezoek aan de Suikerbuurt en naar aanleiding van de gebeurtenissen rond oud en nieuw in de Suikerbuurt stelde de Stadspartij een aantal concrete vragen waar de burgemeester schriftelijk op zou reageren. Deze vragen hadden betrekking op:

Info over de politie-inzet / inzet arrestatieteam Hoogkerk,
Duidelijkheid over de contacten met de MJD in aanloop naar oud/nieuw,
Langer durende onvrede t.a.v. gemeente in de Suikerbuurt,
Een reflectie van het college over de gebeurtenissen en de, in ogen van de Stadspartij, buitensporige politie-inzet.

De burgemeester kwam pas, na herhaald verzoek van de Stadspartij, op 6 maart met een schriftelijke reactie. Helaas stelt deze brief zwaar teleur omdat deze niet ingaat op de eerder gestelde vragen. Het is goed dat de burgemeester op bezoek is geweest in de Suikerbuurt en hier een terugkoppeling van doet aan de raad, maar de eerder gestelde vragen blijven helaas onbeantwoord.

De Stadspartij is blij dat alle betrokken partijen het eens zijn dat de gebeurtenissen van de afgelopen jaarwisseling in de toekomst moeten worden voorkomen, maar wil nog steeds duidelijkheid over hoe het zo mis heeft kunnen gaan. In de gesprekken die wij hebben gevoerd kwam nadrukkelijk naar voren dat, ondanks de positieve inzet en bijdrage van de MJD en de verzoeken van de bewoners er in onze ogen iets goed is mis gegaan in de communicatie vanuit de gemeente. Mede hierdoor is de Suikerbuurt in een kwaad daglicht gesteld. Gezien de, in onze ogen, terechte onvrede die al langer speelt in de Suikerbuurt maakt de Stadspartij zich zorgen. De Stadspartij kijkt graag positief vooruit maar vindt dat er eerst terug moet worden gekeken om de problemen duidelijk boven tafel te krijgen.

De Stadspartij heeft daarom, opnieuw, de volgende vragen aan het college:

Kan de burgemeester/het college uitleggen waarom zij in de brief van 6 maart niet ingaat op de in januari gestelde vragen?
Wil het college alsnog informatie verschaffen over de politie-inzet / inzet arrestatieteam Hoogkerk en de keus tot deze “massale” inzet? Zo nee, waarom niet?
Kan het college duidelijkheid verschaffen over de contacten die er met de MJD in aanloop naar oud/nieuw zijn geweest en wat er is gedaan met de informatie van de MJD?
Kan het college aangeven of zij zich ook zorgen maakt over de al langer durende onvrede t.a.v. gemeente in de Suikerbuurt?
Welke rol ziet de wijkwethouder voor zich waar het gaat om de Suikerbuurt?
Hoe reflecteert de burgemeester/het college op zijn eigen rol in aanloop naar en ten tijde van deze gebeurtenissen?
Deelt het college de opvatting van de Stadspartij dat de ongeregeldheden voorkomen hadden kunnen worden wanneer er beter naar de wensen van de bewoners was geluisterd of wanneer er, samen met de bewoners, was gekeken naar wat wel mogelijk was?
Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts.