Stadspartij positief over experimenten wijkgericht werken II

Door 26 januari 2017Nieuws

Lokale democratie 2

Stadspartij positief over experimenten wijkgericht werken

1. Hoe beoordeelt u de huidige stand van de lokale democratie in Groningen

We slagen er als politiek vaak nog onvoldoende in om in te spelen op de wensen van een wijk. Dat zullen de wijkraden Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk beamen. Zij kwamen met een alternatieve fietsroute maar de gemeente meende het toch beter te weten.

2. Wat is volgens u een adequate reactie op de uitkomsten van de enquête ‘Stad en Raad’?

We moeten de zichtbaarheid van de raad en het contact met de Stadjer vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk als raad in wijken te vergaderen.

3. Wat is uw eigen rol bij het gebiedsgericht werken?

Wij werken op onze eigen manier aan onze contacten met Stadjers en wijk- en buurtverenigingen. Sinds afgelopen zomer stellen wij wijkvertegenwoordigers aan. Mensen die met de voeten in de Groninger klei van hun wijk staan, problemen signaleren, oplossingen aandragen en nieuwe ideeën inbrengen. Zo brengen wij hun verhaal in de gemeenteraad.

4 Wat vindt de Stadspartij van de vijf experimenten?

Van experimenteren kunnen we leren en daar is de Stadspartij niet bang voor. Het hoeft niet allemaal in één keer goed of perfect. Gaandeweg komen we er achter wat wel en niet werkt.

De Coöperatieve Wijkraad is een nieuw experiment met een uitdaging. De kracht zit bij dit experiment in de directe beslissingsbevoegdheid van de wijkbewoners. Bewoners zijn expert in hun eigen wijk. Deze vindt de Stadspartij nou ook. Voorstellen moeten een groot draagvlak hebben onder de bevolking. Dat is beter dan ze opleggen omdat de gemeente weet wat goed voor de burger is.

Het lotingsmodel ziet de Stadspartij als een uitdaging. Krijg je wel een goede afspiegeling? Loop je niet het risico dat tot ingrijpende veranderingen in een straat kan worden besloten door mensen die er niet wonen? Dat bewoners uit de hele wijk in de raad komen, beperkt dit risico. Het panel van 400 wijkbewoners zorgt voor een goed draagvlak. De Stadspartij heeft nog wel een paar vragen, maar die bekijkt de wethouder, zo beloofde hij in de vergadering van 25 januari. Zoals de vraag ‘Hoe lang bewoners in deze wijkraad zitten.’ De Stadspartij zag ook op tegen het inloten van raadsleden. Wat als nu de hele fractie van D66 wordt ingeloot, daar zit toch niemand op te wachten? Daarom komt er een afgewogen vertegenwoordiging uit de raad.

Buurtsamenwerking De Wijert – Helpman
Gewoon proberen. Eén kanttekening: Vormt de verplichting dat naast de gemeentelijke middelen ook particulier geld wordt ingezet (cofinanciering) geen belemmering?

Oost: Golvend Lewenborg
Het vraagt ambtelijke flexibiliteit om mee te kunnen varen op de golven van Lewenborg. De bestaande bewonersvereniging vaart mee in de vloot. Die vaart verder dan de horizon; je valt erna echt niet van de wereld af.

West: Wijkbedrijf Selwerd
Het wijkbedrijf bestaat al langer en is succesvol. Een hoopvolle toekomst!

Centrum: Herontwikkeling A-kwartier
Een mooi voorbeeld van hoe bewoners en ambtenaren samen een toekomstvisie kunnen ontwerpen. De uitvoering is de uitdaging, maar daarmee ook meteen een kans.

Tot slot: Van het college mogen de experimenten de eigen wijk niet overstijgen. De Stadspartij vindt niet dat dit een excuus mag zijn voor het doordrukken van wijkoverstijgende plannen van burgemeester en wethouders.

De Stadspartij over de vijf experimenten: Nait soezen moar doun!