Stadspartij stelt vragen over meten met twee maten nadeelcompensatie Damsterdiepgarage.

Door 20 september 2012Nieuws

De Wethouder van Financiën heeft in het Dagblad van het Noorden desgevraagd bevestigd dat het Casino 295.000 Euro nadeelcompensatie heeft gekregen vanwege de stremming van het Damsterdiep. Ondernemers aan het Damsterdiep, de Nieuweweg, de Steentilstraat, de Oosterstraat en andere winkelstraten in de zuidoostelijke binnenstad hebben bij de fractie van de Stadspartij geklaagd over de nadeelcompensatieregeling. Ze vragen zich af of het Casino met behulp van dure advocaten een betere schaderegeling heeft gekregen dan de andere, met name kleinere, ondernemers. Achter veel toonbanken vraagt men zich af of er met twee maten werd gemeten.

Gelijkheid voor de wet is een belangrijk goed, vooral in deze dagen waarin veel middenstanders het moeilijk hebben. Zij hebben compensatie van hun schade dubbel en dwars verdiend, al was het maar vanwege hun geduld tijdens de dankzij de fouten van de Gemeente onnodig lange bouwtijd van de Damsterdiepgarage. 

De Stadspartij stelt daarom de volgende schriftelijke vragen aan uw College: 

1. Zijn de opmerkingen van Wethouder Dekker over de gang van zaken rond de nadeelcompensatie voor het Casino in het Dagblad van het Noorden van 15 september j.l. juist weergegeven?  

2. Is het College op de hoogte van de onvrede en de boosheid van ondernemers in Binnenstad Oost t.a.v. de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling, de bouwschaderegeling en de planschaderegeling? 

3. Zijn de ondernemers in de verschillende straten in Binnenstad Oost op dezelfde wijze, met dezelfde methodiek, met dezefde standaard en afweging gecompenseerd voor hun nadeel? 

4. Graag ontvangt de Stadspartij van het College recente gegevens over de toekenningen vanaf 2007 van bovengenoemde schadevergoedingen aan ondernemers in Binnenstad Oost. Ze verzoekt antwoord te geven op de volgende vragen : 

a. t.a.v. de nadeelcompensatieregeling:

Hoeveel ondernemers zijn er in de verschillende straten?

Hoeveel nadeelcompensaties per straat zijn tot nu toe aangevraagd door ondernemers?

Hoeveel compensaties zijn er per straat toegekend voor de periode 2007 -2012 of een bepaalde tijdspanne hieruit?

Hoeveel zijn er per straat afgewezen en om welke reden ?

Verwacht het college een eventuele toename van het aantal verzoeken voor de sluitingsdatum, 1 januari 2013?

Waarom kan niet volstaan worden met een accountantsverklaring bij het indienen van een verzoek om nadeelcompensatie?  

b. Bouwschadevergoeding.

Hoeveel vergoedingen zijn toegekend wegens bouwschade aan eigenaren van panden op het Damsterdiep?

Is bekend of zij tevreden zijn over deze compensaties? 

c. Planschade vergoeding.

Hoeveel planschadevergoedingen zijn er verstrekt en in welke straten?

Verwacht het college een toename van aanvragen voor planschadevergoeding, met name uit de Oosterstraat, wanneer de tramplannen niet gerealiseerd worden? 

5. Hoeveel rechtszaken dienen er tot nu toe tegen de gemeente i.v.m. de nadeelcompensatieregeling, bouwschaderegeling en planschaderegeling en hoeveel rechtszaken verwacht het college dat er nog zullen volgen? 

6. Hoe denkt het college over het voorstel om zonder onderscheid alle ondernemers in de binnenstad te compenseren vanwege de overlast die ondervonden wordt door de grote projecten, bijvoorbeeld door de OZB kwijt te schelden voor de periode dat de stad op de schop ligt?  

Anna Riemersma

Robert Prummel

Stadspartij