Stadspartij wil herijking volledige verkeer- en vervoersprogramma

Door 8 juni 2011Nieuws

Herijking van het volledige verkeer- en vervoersprogramma in stad en Ommeland gewenst!

foto: gemeente Groningen

De Stadspartij zal deze visie kenbaar maken bij de behandeling van het stationsgebied en het Oosterhamriktracé in de commissie ruimte en wonen van 8 juni 2011.

De Stadspartij constateert, dat er op vele terreinen van het verkeer en vervoer in en rond de stad Groningen visies worden geformuleerd en plannen worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor de verbindingskanaalzone/stationsgebied, Zuidelijke Ringweg, Oosterhamriktracé etc. De Stadspartij mist in al deze plannen samenhang en de gevolgen voor de Stadjer. In het ergste geval kunnen al deze plannen leiden tot tegengestelde doelstellingen en suboptimale oplossingen. Dat moet voorkomen worden. Het is tijd voor een nieuw integraal verkeers- en vervoerbeleid voor Groningen.

Daarom wil de Stadspartij, dat op korte termijn gestart wordt met de volledige vernieuwing van het verkeersbeleid in en rond de stad Groningen. Er moet een nieuwe samenhangende visie komen op verkeer en vervoer voor stad en Ommeland. Dit op basis van reële uitgangspunten, basisgegevens en prognoses, die controleerbaar zijn. Het laatste samenhangende verhaal dateert van de jaren (19)90. We leven in een totaal andere tijd. Betrokkenheid van burgers, deskundigen en bedrijfsleven dient hierbij centraal te staan.

De centrale positie, die Groningen in het Noorden inneemt, leidt tot veel (auto)verkeer. Dit college zal moeten erkennen, dat het Stadse verkeersbeleid niets verandert aan de ligging van de stad Groningen in een relatief leeg Noord Nederland. Veel mensen zijn aangewezen op de auto. Vaak zijn er geen alternatieven. Er zullen op korte termijn door de Gemeenteraad en Provinciale Staten principiële keuzes moeten worden gemaakt op het terrein van verkeer en vervoerbeleid en de daarbij aan de orde zijnde subsidiestromen (RSP, Regio Specifiek Pakket, ook wel Zuiderzeelijngelden genoemd).

 

Namens de fractie van de Stadspartij,

Gerard Offerman.