Stadspartij wil oplossing problemen rondom vervanging riool

Door 25 oktober 2011Nieuws

Afgelopen voorjaar is er begonnen met het vervanging van het riool in diverse straten in de stad. Een belangrijke en omvangrijke klus, waarbij betrokken bewoners overlast kunnen ondervinden. Bewoners die wonen aan de straten waar de werkzaamheden plaats vinden, worden vooraf door de gemeente op de hoogte gesteld van werkzaamheden. Ook worden zij in de gelegenheid gesteld om eventueel aanvullende wensen met betrekking tot de herinrichting van hun straat kenbaar te maken, de straat ligt er dan toch al uit.

Toch zijn er een aantal klachten bij de Stadspartij binnen gekomen.

Zo kunnen bewoners hun huisvuil vaak niet meer kwijt in de ondergrondse huisvuilcontainers, omdat deze vol zijn en de vuilniswagens ze niet meer kunnen bereiken. Meestal worden deze zakken door de milieudienst handmatig verwijderd, maar met name in het weekend leidt dit tot overlast. Er is voor de betreffende bewoners geen mogelijkheid om de huisvuilzakken in een andere container kwijt te kunnen.

Er is bij ons ook bekend, dat bewoners en bekeuring hebben ontvangen voor het niet juist aanbieden van huisvuil. In de commissie Beheer en Verkeer zijn hier al vragen over gesteld en in dit individuele geval lijkt het probleem te zijn opgelost. Maar er zullen waarschijnlijk meer van dit soort gevallen zijn.

Tijdens de werkzaamheden moeten bewoners moeten ook rekening houden met het feit dat ze hun auto elders moeten parkeren in de wijk. Omdat er door de werkzaamheden tientallen parkeerplaatsen minder beschikbaar zijn kan het gebeuren dat auto’s worden geparkeerd op een plaats waar dat eigenlijk niet mag. Wat ons betreft moet er in die wijken coulant worden opgetreden. Helaas is gebleken dat er wel bekeuringen worden uitgedeeld, terwijl bewoners weinig tot geen keus hebben. Vooral van mensen die minder goed te been zijn vergt dit het nodige.

Het meest verbaasd zijn wij over de situatie aan de Lodewijkstraat. Deze straat is een woonerf waarbij een aantal verkeersdrempels aanwezig waren. Nu de werkzaamheden daar bijna voltooid zijn, blijken de verkeersdrempels zomaar verdwenen! Hierover heeft geen overleg met de Vereniging Bewonersbelangen Lodewijkstraat e.o. (VBL) plaatsgevonden en ook zijn de bewoners individueel niet op de hoogte gesteld. Vervolgens kostte het de VBL veel moeite om contact te krijgen met de gemeente. Gemeenteraadslid dhr. Moes heeft hier in de raadscommissie Beheer en Verkeer van 12 okober j.l ook al aandacht voor gevraagd. Dit contact schijnt er nog steeds niet te zijn geweest.

Het is op zijn minst er vreemd te noemen, dat drempels zomaar verdwijnen, zeker in een straat waarvan bekend is dat er regelmatig te hard wordt gereden.

De Lodewijkstraat is nu na de herstrating fysiek, met uitzondering van verkeersborden, onvoldoende zichtbaar ingericht als woonerf. Daarnaast is het bekend dat de politie veelal niet wil handhaven in straten die fysiek niet als zodanig zijn ingericht.

Per bief van 20 september 2011 (RO11. 2736217) laat het college weten: “De Lodewijkstraat wordt in de oorspronkelijke staat hersteld. Dit geldt zowel voor de materialen als alle hoogteverschillen en gebruikte objecten”.

Dit roept bij de Stadspartij de volgende vragen op:

  1. Is het college bekend met bovenstaande problemen, waaronder huisvuil, parkeren en (her) bestrating Lodewijkstraat?
  2. Ziet het college mogelijkheden om de problemen met de huisvuilcontainers bij degelijke werkzaamheden op te lossen en eventueel bewoners een alternatieve locatie aan te bieden en hen hiervan vooraf op de hoogte te stellen?
  3. Is het college bereid om de opgelegde boetes voor het “verkeerd aanbieden van huisvuil” en het “foutief pakeren” kwijt te schelden in de gevallen waarin dit werd veroorzaakt door de werkzaamheden?
  4. Is het college, het met de Stadspartij eens, dat bovenstaande problemen vooraf in kaart gebracht hadden kunnen worden?
  5. Is het college het met de Stadspartij eens, dat hierover beter gecommuniceerd had moeten worden?
  6. Gaat het college in overleg met de Lodewijkstraat en op welke termijn?

 

Hoogachtend,

 

Namens de fractie van de Stadspartij,

 

Amrut Sijbolts.