Tramgeld liever in spoorlijn naar Heerenveen

Door 11 april 2012Nieuws

 

Het Zuiderzeelijn compensatiegeld, kan volgens de Stadspartij beter worden besteed aan een spoorlijn van Groningen naar Heerenveen, dan aan een regiotram in de stad Groningen. Het gaat over 117 miljoen euro. Zo schrijft de partij aan Provinciale Staten van Groningen, Friesland en Drenthe. Een financiële impuls voor de spoorlijn naar Heerenveen lijkt de Stadspartij dringend gewenst. Ook kunnen de problemen met de spoorwegovergangen aan de westkant van de stad Groningen worden opgelost, noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg. Hiervoor is nu geen geld. Een verbinding met Leek en Roden wordt op termijn mogelijk.

 

De gemeente Groningen noemt in de najaarsnota bij de begroting 2012 een vrijval aan geld voor de stad Groningen van 64 miljoen euro als de tram niet doorgaat. De stad heeft dringend behoefte aan veel geld vanwege de huizenhoge tekorten op de te vele en te grote projecten. Daarnaast moeten nog vele miljoenen op de huidige projecten worden gedekt. Ook moeten er bij de voorjaarsnota 2012 door de gemeenteraad ingrijpende keuzes worden gemaakt.

 

Een bestemming voor het RSP geld is voor 2020 gewenst, zo blijkt uit de gemaakte afspraken. Het mag eventueel later worden uitgegeven. Sommige beweringen hierover kloppen dus niet. De Stadspartij kiest voor het spoorwegnetwerk in Noord-Nederland en dus voor de spoorlijn naar Heerenveen.

 

Namens de fractie van de Stadspartij,

 

Gerard Offerman.

 

 

 

Stadspartij Groningen
Gemeenteraadsfractie

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe

 

Groningen, 11 april 2012

 

Onderwerp: regiotram in en rond Groningen versus spoorlijn Groningen-Heerenveen, Regionaal Mobiliteitsfonds

 

Geachte Statenleden,

 

De 117 miljoen euro RSP geld (Zuiderzeelijn compensatiegeld) voor de tram in Groningen kan volgens de Stadspartij beter besteed worden aan een spoorlijn van Groningen naar Heerenveen. Een financiële impuls voor deze spoorlijn lijkt dringend gewenst. Ook kunnen dan de problemen met de spoorwegovergangen aan de westkant van de stad Groningen worden opgelost, waarvoor nu geen geld is. Deze projecten (spoorwegovergangen) zijn tevens noodzakelijk voor de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg Groningen. Een verbinding met Leek en Roden wordt op termijn mogelijk (SNN, Projectenboek gebiedsagenda Noord Nederland blz. 17, november 2011).

 

Dat het geld voor de tram (117 miljoen) ergens anders aan besteed kan worden, blijkt uit het convenant RSP uit 2008: er moet een bestemming voor het geld zijn gevonden voor 2020. Het mag later uitgegeven worden. De Stadspartij kiest voor het spoorwegnetwerk in Noord-Nederland. De spoorlijn naar Heerenveen maakt deel uit van de projecten uit het regionaal mobiliteitsfonds.

 

De gemeente Groningen heeft in de najaarsnota bij de begroting 2012 een vrijval berekend van 64 miljoen euro als de tram niet doorgaat. De stad heeft dringend behoefte aan geld vanwege de huizenhoge tekorten op de te vele en te grote projecten. Er moeten bij de voorjaarsnota 2012 ingrijpende keuzes worden gemaakt.

 

Er worden momenteel in Noord-Nederland en met name in de stad Groningen pogingen ondernomen besluitvorming te forceren over de aanleg van de regiotram. Deze tram wordt steeds duurder. Het bestedingsplafond moet nu worden opgehoogd van 430 miljoen euro naar 452,5 miljoen euro. Wat is de volgende stap?

 

Besluitvorming over fase1 van de tram geschiedt op basis van RSP-geld. Daar gaat u als Statenleden over. In de najaarsnota bij de begroting 2012 van de gemeente Groningen (blz.75) wordt een bedrag van 117 miljoen euro RSP geld (regionaal mobiliteitsfonds) voor de tram genoemd. Inzet van middelen van de provincie betroffen toen 78 miljoen (welke provincie dit is, is niet duidelijk). Bij de inzet van middelen van de regio ging het om 33 miljoen euro. Dit betreft waarschijnlijk de regio Groningen-Assen 2030 en het OV bureau? Als de tram niet doorgaat vallen de genoemde bedragen vrij. U kunt deze middelen dan aan andere zaken besteden. Alleen de voorbereidingkosten van de tram zijn dan gebruikt. Het is niet anders.

 

Op 9 september 2011 heeft de Stadspartij u een brief geschreven met het bericht, dat binnen het RSP Noord-Nederland (regionaal mobiliteitsfonds) op dat moment nog voor 500 miljoen euro aan keuzes gemaakt moest worden. Dit bleek uit een brief van 4 februari 2011van het College van BenW van de gemeente Groningen aan de gemeenteraad. Deze keuzes zijn tot nu toe nog steeds niet gemaakt en gezien de crisis is dit steeds nadrukkelijker aan de orde. Een nieuwe haalbare en uitvoerbare lijst met projecten is wat de Stadspartij betreft gewenst. Het huidige projecten overzicht dateert van voor de crisis. De ervaringen, die zijn opgedaan met publiek private samenwerking en financiering van projecten door derden zijn in het Noorden desastreus gebleken. Doorgaan met de tram betekent dat u bewust voor dezelfde risico’s kiest.

 

Een te grote stadstram in een te kleine en compacte provinciestad Groningen is ongewenst en niet nodig. Ook zullen Provinciale Staten hier geen baat bij hebben. Uiteindelijk zal blijken, dat deze stadstram nooit de regio in zal rijden, tenzij u honderden miljoenen euro meer betaald. Het rijk betaalt dit niet. De provincies Fryslân en Drenthe hebben al helemaal niets aan deze tram. Het wordt u echter wel zo voorgespiegeld. Ter vergelijking: De regio Bremen (met tram) heeft meer dan 600.000 inwoners. De provincie Groningen kent deze aantallen niet. Noord-Nederland (oppervlakte 27%) herbergt slechts 10% van de bevolking van Nederland.

 

Een groot deel van de Groninger bevolking heeft geen vertrouwen in de realisatie van een regiotram door de compacte historische binnenstad van Groningen, waar veel gefietst wordt. Dit blijkt uit diverse gehouden enquêtes.

 

De Stadspartij Groningen verzoekt u mede namens onze meer dan 10.000 kiezers in de stad Groningen,onze brief op uw agenda te plaatsen. Uiteraard is de Stadspartij Groningen gaarne bereid zijn zienswijze in uw Staten nader toe te lichten. Zie ook de weblog van Gerard Offerman op www.politiekgroningen.nl

 

De Stadspartij verzoekt een reactie van uw Staten.

 

Hoogachtend, namens de fractie van de Stadspartij,
de vierde partij in de gemeenteraad van Groningen en grootste winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 (5 zetels),

 

R.P. Prummel (fractievoorzitter),
drs. ing. G.J.D. Offerman.

 

c.c.
College van G.S. Groningen, College van G.S. Friesland, College van G.S. Drenthe, College van B&W en de gemeenteraad van Groningen,

 

Regio Groningen-Assen 2030,
OV bureau Groningen Drenthe,
SNN,
Pers,
Burgerinitiatief Groningen.

 

Aanbevolen websites:
www.burgerinitiatiefgroningen.nl ; www.TramGroningen.nl