Vervolgvragen Het Nieuw Lokaal Akkoord en de wijkteams NLA 2.0 2011-2014

Door 18 januari 2013Nieuws

De antwoorden van het college d.d. 18 december 2012 op onze vragen van 29 november jl. geven aanleiding om vervolgvragen te stellen.

 

Bovendien is op inmiddels een gemeentelijk extern rapport verschenen over het functioneren van het wijkteam in De Wijert, naar aanleiding van veel commotie over projecten en procedures. Dit feit geeft ons aanleiding tot de eerste vraag. Hierover is op 10 januari jl. een collegebrief gestuurd met een korte samenvatting. Die geeft ons niet genoeg zicht op de zaak. Wij willen graag kennis nemen van de inhoud van het integrale rapport.

1. Wilt u het integrale rapport beschikbaar stellen aan de gemeenteraad. 

Naar aanleiding van uw beantwoording van 18 december jl. het volgende.
Het antwoord op vraag 2 vinden wij onbevredigend. (29 nov. 2012 vraag 2. Wordt er een reglement voor besluitvorming gehanteerd? Zijn er bezwaarmogelijkheden voor afgewezen projecten? Zo ja, is dit bekend bij de wijkteamleden? Zo nee, waarom niet?)

Uit uw antwoord blijkt dat er geen algemeen reglement is, maar dat ieder wijkteam naar eigen goeddunken opereert. De meeste teams beslissen bij consensus. Er is geen expliciete bezwaarprocedure afgesproken. Bezwaren komen op een hoger niveau terecht, namelijk Het bestuurlijk Overleg, dat naar bevind van zaken handelt. Daarom de volgende vraag.

2. Is het college het met ons eens dat besluiten van de wijkteams onderhevig moeten zijn aan de normale bezwaarprocedure van de Algemene Wet Bestuursrecht? Zo nee, waarom niet?

Over uw antwoord op de vraag naar openbaarheid van verslagen (vraag 4) het volgende. U antwoordt dat de verslagen van wijkteamvergaderingen niet worden niet actief worden verspreid, maar dat ze zijn wel openbaar zijn. Want, zegt u, de wijkteams gaan er van uit dat gerichte informatie via wijkkranten meer effectief is als communicatiemiddel.

Gebleken is echter uit diverse reacties uit de wijken dat daar de indruk is ontstaan dat de wijkteams tot besloten clubjes zijn verworden die wars zijn van open en transparant communiceren en geen verantwoording willen afleggen.

3. Bent u bereid om de mogelijkheid van het ontvangen van de notulen en de nieuwsbrief actief via de website en de Gezinsbode pagina te bevorderen zodat iedere burger het werk van de NLA-teams kan volgen? 

In antwoord op de vraag over de verhouding huurders-kopers beroept u zich op het Huurders Platform Groningen (overigens destijds aangevoerd door een niet-huurder) Van dit Platform is echter sinds november 2011 niets meer vernomen. De vraag blijft staan of de huurder niet het ondergeschoven kindje is in de wijkteams. Het gaat hier wel om 15 achterstandswijken met veel huurders. Onze indruk is dat er niet getracht wordt vooral huurders, huurdersorganisaties en huurders die vertegenwoordigd zijn in bewonersorganisaties bij de wijkteams te betrekken.

Daarom nogmaals een vraag over deze kwestie.

4.    Is het college met ons van mening dat ook  huurders in belangrijke mate vertegenwoordigd moeten zijn in de wijkteams? Zo nee, waarom niet? 

Hoogachtend,

namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

Anna Riemersma