Vragen over afwijzing Buitenfitness Beijum

Door 1 juni 2015Nieuws

Anna RiemersmaSinds 2012 is een groep actieve mensen in de wijk Beijum bezig om buitenfitness te realiseren. Hun motivatie is om de wijk te versterken en bij te dragen aan de gezondheid van haar bewoners.

Ze hebben voor hun plan steun in de wijk georganiseerd.

Er is een enquête gehouden in de wijk, die uitwees dat 75% van de Beijumers zich positief uitliet over de plannen. Zo hebben o.a. ook het gezondheidscentrum, de MJD (Gezond in de Wijk),  en Marjo van Dijken, ex Tweede Kamerlid  en expert op het gebied van gezonde leefstijl zich achter het plan geschaard.

Na het gesprek van de initiatiefgroep met de wijkwethouder Mattias Gijsbertsen op 8 april jl. leek er dan ook groen licht gegeven te kunnen worden.

Groot is dan ook de verbijstering in de wijk dat het college louter  met en beroep op de mening van  enkele andere spelers in de wijk, zoals de BOB, de werkgroep Groene Long van de BOB en enkele omwonenden het plan afwijst. Er zou onvoldoende draagvlak zijn.

Het college draagt anderzijds voortdurend uit dat burgers initiatieven zouden moeten nemen, o.a.in de eigen  leefomgeving om die te versterken en prettiger te maken.

We hebben daarom de volgende vragen:

1.    Is het college met ons van mening dat dit initiatief dat erop gericht is om de gezondheid van jong en oud in de wijk te bevorderen heel goed past in de visie van het college over burgerparticipatie? Zo nee, waarom niet?

2.    Het college geeft aan dat het draagvlak voor het plan niet breed is en wel op basis van gesprekken met de bewonersorganisatie Beijum, werkgroep groene long en enkele bewoners. Aan de andere kant is er ook veel steun vanuit andere groepen in de wijk zoals een grote groep bewoners, het gezondheidscentrum (huisarts en fysiotherapeut) en de MJD

Hoe heeft het college deze tegenstrijdige meningen gewogen om tenslotte tot een afwijzing van het plan te komen?

3.    Het college schrijft in haar brief aan de initiatiefnemers dat zij niet voelden voor een project in afgeslankte vorm of voor een gefaseerd invoering.

Suggereert u hiermee dat het initiatief met die voorbehouden wel op uw steun zou kunnen rekenen?

4.    Heeft het college hiervoor zelf voorstellen gedaan? Zo ja, om welke reden zijn ze door de initiatiefgroep kennelijk afgewezen? Zo, nee waarom niet?

namens de fractie van de Stadspartij

Hoogachtend,

Anna Riemersma