Vragen over kosten tram

Door 6 april 2011Nieuws

In het Dagblad van het Noorden van 31 maart 2011 staat geschreven in het artikel ‘aanleg tram in Groningen: Nederlands onderonsje’ : citaat Dagblad: “Volgens het projectbureau gaat het in totaal om een investering van circa 400 miljoen euro” Einde citaat Dagblad.

De Stadspartij vraagt zich af waarop dit bedrag is gebaseerd? In de nota voortgang grote projecten van 25 februari 2011 (RO11.2523136) wordt over de financiën van de regiotram gezegd: “De kosten van de regiotram vallen uiteen in de investering en de exploitatie. De investeringsraming sloot in de eerste kostenraming uit 2008 op 299 miljoen euro, prijspeil 2008. Dat komt overeen met een deterministische raming van 307,7 miljoen euro op prijspeil 2010. Daarmee blijven de investeringskosten binnen het beschikbare budget.”

Ook worden in deze nota volgens de Stadspartij voor het eerst juridische risico’s genoemd.
Citaat: “Op grond van de set van afspraken tussen de gemeente en provincie uit september 2010 komen de zogenaamde specifieke risico’s ten laste van de gemeente. Een en ander betekent, dat als zich tijdens de realisatie en/of de exploitatie situaties voordoen die leiden tot meerkosten voor het consortium dat als opdrachtnemer fungeert, en welke niet zijn toe te rekenen aan het consortium (bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering ten gevolge van overmachtsituaties) deze meerkosten ten laste van de gemeente zullen komen”.
Einde citaat.
Is hier nu al sprake van een open eind regeling? Het consortium zal natuurlijk zoveel mogelijk ‘meerkosten’ op rekening van de belastingbetaler gaan schrijven. Talloze procedures kunnen hieruit voortvloeien. Leuk werk voor het trambureau.

De Stadspartij concludeert uit deze passages, zoals reeds eerder door de partij is gesteld, dat de teller pas echt gaat lopen, wanneer er met het werk begonnen wordt.

Daarom heeft de Stadspartij de volgende vragen:

 1. Klopt het, dat het trambureau een bedrag van 400 miljoen euro heeft genoemd in het artikel in het DvhN van 31
  maart 2011?
 2. Als dit zo is, wat moet de Stad zich dan voorstellen bij het bedrag van 400 minus 307,7 is 92,3 miljoen euro? De
  Stadspartij wil concrete antwoorden en niet allerlei verwachtingen/inschattingen als antwoord hebben.
 3. Zijn er al inschattingen gemaakt van de mogelijk optredende risico’s (in miljoenen euro’s) die voor rekening van
  de gemeente zullen komen, wanneer er dingen misgaan?
 4. Worden in deze nota inderdaad voor het eerst de juridische risico’s genoemd?
 5. Wat kunnen deze juridische risico’s voor de stad uiteindelijk betekenen in euro’s (gaarne maximale mogelijke
  bedrag noemen)?

Hoogachtend,
Namens de fractie van de Stadspartij,

G.J.D. Offerman

c.c. College van Gedeputeerde Staten van Groningen
Provinciale Staten van Groningen
Pers

Leave a Reply