Vragen over verbinding Oosterpoort- Helpman

Door 23 maart 2011Nieuws

foto: gelkinghe.web-log.nl

Onderwerp: vragen over voortgang Regio Specifiek Pakket/Regionaal Economisch Programma (RSP/REP), verbinding Oosterpoort- Helpman.

Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

Geacht  college,

U heeft de gemeenteraad per brief van 4 februari 2011 over de voorgang van het RSP/REP geïnformeerd. In uw brief maakt u onderscheidt tussen projecten.

De bereikbaarheidsprojecten vallen in uw brief uiteen in:

1.     Concrete bereikbaarheidsprojecten;
2.     Regionaal mobiliteitsfonds;
3.     Motie Koopmans.

Onder 3 de motie Koopmans kan men diverse zaken lezen:

Onder andere wordt door Prorail ook hier weer van alles uitgewerkt. Men koppelt onder dit punt nu ineens de problematiek van de verbinding Helpman – Oosterpoort aan de Zuidelijke Ringweg Groningen en de Knoop Groningen. Wordt met deze redenering de in het provinciale MIT gereserveerde 20 miljoen mogelijk handig en op slinkse wijze weggesluisd?

De Stadspartij heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoe zit het nu concreet met de verkenning naar deze verbinding zoals aangekondigd in het provinciale MIT 2010?

2. Wie is hiervoor verantwoordelijk?

3. Wanneer mag de raad deze verkenning tegemoet  zien?

4. Is het hiervoor gereserveerde bedrag van 20 miljoen euro nog beschikbaar voor de verbinding Oosterpoort – Helpman?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij,

G.J.D. Offerman

c.c. Provinciale Staten van Groningen, toekomstig college van  G.S.  Groningen, Pers

Leave a Reply