Vragen risico’s vaststellen outputspecificatiestram

Door 19 september 2011Nieuws

Wethouder Dekker probeert opnieuw de besluitvorming over de regiotram te forceren. Nu moet de raad vlug even de outputspecificaties voor de marktpartijen vaststellen. Dit kan volgens de Stadspartij niet, daar de raad nog geen enkel zicht heeft op alle (overige) kosten.

Dat wethouder Dekker zich niet aan afspraken houdt en niet kan rekenen is bekend. De Stadspartij wijst in dit kader op de sloop van de Naberparkeergarage, die zoals afgesproken was nog open zou blijven en de ernstige financiële en tijdsoverschrijdingen van de parkeergarage onder het Damsterdiep.

Zoals bekend gaat de Stadspartij ervan uit, dat de tram nooit de regio in zal rijden, omdat de Tweede Kamer in crisistijden niet nog eens 400 miljoen euro aan Noord-Nederland gaat geven voor een regiotram. Er is al 1000 miljoen euro Zuiderzeelijn compensatiegeld gegeven.

De vraag die de Stadspartij stelt is of de gemeente Groningen nog wel terug kan na het sturen van de outputspecificaties aan de marktpartijen. Daarbij verwijst de Stadspartij naar de procedure van aanbesteding van de HSL Zuid. Opnieuw citeert de Stadspartij uit het boek van Bas Soetenhorst, ‘Het wonder van de Noord/Zuidlijn’.Op blz. 110 van het boek kan men lezen citaat: “….Zomaar de procedure (voor de Noord/Zuidlijn) staken is riskant. Bij de HSL hebben de aannemers het rijk via de rechter gedwongen door te gaan met de aanbesteding. ….” einde citaat.

Ook speelt een nationale discussie in deze kwestie een rol, waarbij in de Tweede Kamer de vraag gesteld wordt in hoeverre de overheid zich te afhankelijk heeft gemaakt van externe partijen.

Daarnaast zijn er nu al heel veel meerkosten voorzien, zoals de overkluizing van het Schuitendiep, de meerkosten bij het Noorderstation, de meerkosten als gevolg van veranderde plannen bij het Hoofdstation, de stralingsrisico’s voor Zernike en het AMCG, de plek van het P&R terrein Zernike en een fietspad voor het stadhuis. Wordt de gemeenteraad straks voor voldongen feiten gesteld?

 

Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

Groningen 19 september 2011,

Geacht College,

Wethouder Dekker probeert opnieuw de besluitvorming over de regiotram te forceren. Nu moet er weer plotsklaps een ingelaste vergadering van de Raadscommissie Beheer en Verkeer plaatsvinden voor 27 oktober 2011. De raadscommissie moet de outputspecificaties voor de tram vaststellen, opdat de marktpartijen deze op 27 oktober kunnen ontvangen. Afgezien van het onder druk zetten van de gemeenteraad ten behoeve van ‘marktpartijen’, spelen er ook nog een aantal andere zaken.

Zoals bekend gaat de Stadspartij ervan uit dat de tram nooit de regio in zal rijden, omdat de Tweede Kamer in crisistijden niet nog eens 400 miljoen euro aan Noord Nederland gaat geven voor een regiotram. Er is al 1000 miljoen euro Zuiderzeelijn compensatiegeld gegeven. Voor minder rijksgeld kunnen meer zinvolle projecten worden uitgevoerd. Projecten die de bereikbaarheid van Noord Nederland wel verbeteren.

Allereerst moet de vraag gesteld worden of de gemeente Groningen nog wel terug kan na het sturen van de outputspecificaties aan marktpartijen. Daarbij verwijst de Stadspartij naar de procedure van aanbesteding van de HSL Zuid. Opnieuw citeert de stadpartij uit het boek van Bas Soetenhorst, ‘Het wonder van de Noord/Zuidlijn’.Op blz. 110 van het boek kan men lezen citaat: “….Zomaar de procedure (voor de Noord Zuidlijn) staken is riskant. Bij de HSL hebben de aannemers het rijk via de rechter gedwongen door te gaan met de aanbesteding. ….” einde citaat.

Ook speelt een nationale discussie in deze kwestie een rol, waarbij in de Tweede Kamer de vraag gesteld wordt in hoeverre de overheid zich te afhankelijk heeft gemaakt van externe partijen. De Stadspartij wijst in dit kader op de externe trambureau-adviseurs en het adviesbureau Boer en Croon, dat al vele jaren een directeur voor het Projectbureau RegioTram levert. Dit kost uiteraard heel veel geld. Alle inhoud en besluitvorming wordt in achterkamers voorgekookt. Nederland kent net als in de ICT wereld een aantal gespecialiseerde verkeer- en vervoeradviseurs die elkaar allemaal kennen. Niemand wil de ander voor de voeten lopen.

Daarnaast zijn er nu al heel veel meerkosten voorzien, waarover de raad nog niet gesproken heeft. Dit gaat bijvoorbeeld over de overkluizing van het Schuitendiep bij het Damsterdiep, de meerkosten bij het Noorderstation, en de meerkosten als gevolg van veranderde plannen bij het Hoofdstation. Hoeveel meerkosten zijn er nu al aan de orde en wie gaat dit betalen? Het Dagblad noemt zaterdag 17 september 2011 ook nog de stralingsrisico’s voor Zernike en het UMCG, de plek van het P&R terrein Zernike en een fietspad voor het stadhuis. Wordt de gemeenteraad straks voor voldongen feiten gesteld? Dat wethouder Dekker zich niet aan afspraken houdt en niet kan rekenen is bekend. De Stadspartij wijst in dit kader op de sloop van de Naberparkeergarage, die zoals afgesproken was nog open zou blijven totdat de Damsterdiep garage zou opengaan en op de ernstige financiële en tijdsoverschrijdingen van de parkeergarage onder het Damsterdiep.

Daarom stelt de Stadspartij de volgende vragen:

 1. Wanneer besluit de Tweede Kamer over het (verlengde) MIRT 2020-2028, opdat de gemeenteraad en de Provinciale Staten weten of de gewenste 400 miljoen euro voor fase twee van de regiotram er komt of niet?
 2. Waarom wordt de gemeenteraad onder druk gezet door te snel te moeten beslissen over outputspecificaties?
 3. Klopt het artikel in het Dagblad van 17 september 2011 over de tram (stralingsrisico’s PenR en fietspad voor het stadhuis langs)? Hierna vragen 8, 9 en 10.
 4. Wil het college zwart op wit garanderen dat een aanbestedingssituatie zoals bij de HSL Zuid nu niet en nooit aan de orde is?
 5. Wanneer kan het project regiotram nog gestopt worden?
 6. Zijn de betrokken private partijen hiervan op de hoogte?
 7. Wat zijn globaal de kosten voor de overkluizing van het Schuitendiep?
 8. Wat zijn globaal de kosten voor aanpassing van de tramplannen i.v.m. straling bij Zernike en UMCG?
 9. Zijn de kosten voor het verleggen van het fietspad voor het stadhuis in de kosten van de tram ingecalculeerd, en hoeveel euro kost dit extra?
 10. Wat zijn de meerkosten voor de tram in relatie tot PenR Zenike, en zitten deze in het project?
 11. Wat zijn globaal de meerkosten bij het Noorderstation?
 12. Wat zijn de meerkosten bij het hoofdstation nu de tram ineens niet aanlandt op het spoor?
 13. Wat zijn nog inhoudelijk te benoemen overige onvoorziene kosten? De Stadspartij denkt aan de stroomvoorziening, volledige vernieuwing van riolering, herinrichting van straten en pleinen etc.

 

Hoogachtend,

namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

G.J.D. Offerman