Vragen Stadspartij en PvdA over Sluiting en fusies in basisscholen openbaar onderwijs

Door 13 september 2012Nieuws

In het voorjaar van 2012 heeft het College van Bestuur van O2G2 (de openbaar onderwijsorganisatie in de stad) een aantal fusies in het basisonderwijs aangekondigd. In een paar gevallen heeft dit ook al geleid tot protesten van ouders. Achtergrond van de plannen is dat het bestuur van mening is dat het bij te kleine scholen lastig is om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Daarnaast spelen financiële motieven een belangrijke rol.

De gemeente heeft de grondwettelijke taak om in voldoende mate openbaar onderwijs aan te bieden. Deze taak betekent ook dat de gemeente moet zorgdragen voor voldoende spreiding van openbaar onderwijs over de stad. Deze taak is onafhankelijk van de gekozen bestuursvorm. Het is daarom alleen de gemeenteraad die kan besluiten tot het opheffen (zowel bij sluiting als bij fusie) van openbare scholen. Dit geldt overigens niet voor het opheffen van zogenoemde dislocaties.

PvdA en Stadspartij hebben begrip voor de argumentatie van O2G2. De basisredenering kunnen wij onderschrijven. Een groot deel van de voorstellen lijken logisch en ook verstandig. Toch voorzien wij ook spanning met het streven naar een voldoende spreiding over de stad. En dit raakt aan de grondwettelijke taak van de gemeente. Bovendien hebben de voornemens van O2G2 consequenties voor de onderwijshuisvesting. Soms sluit dit mooi aan op een langgekoesterde wens (zoals het streven om te komen tot een nieuwe basisschool voor het centrum op CiBoGa), maar in andere gevallen zijn de effecten wonderlijk (zoals in het geval van de De Dijk in Beijum: net gebouwd, maar toch fusieplannen). Bij deze laatste school is er bovendien sprake van een voornemen om twee scholen met verschillende onderwijsvisies te laten fuseren.

De Stadspartij en de PvdA willen streven naar minimaal één openbare basisschool in elke wijk. Door het verdwijnen van kleinere basisscholen lijkt dit streven niet meer volledig haalbaar. Op zich is het voornemen van O2G2 begrijpelijk, aangezien het aantal leerlingen op dit moment op een aantal basisscholen af lijkt te nemen. Stadspartij en PvdA hebben echter een aantal zwaarwegende redenen, om het streven van één openbare basisschool per wijk niet zomaar zonder discussie te verlaten. Naast de al genoemde argumenten van voldoende spreiding en de huisvesting komt daarbij nog het belang van de sociale binding in de wijk. Basisscholen in wijken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Het kan de saamhorigheid versterken. Niet voor niets is dit een belangrijke pijler in de Vensterschool-gedachte. Kinderopvang, voorschoolse en/of naschoolse activiteiten/educatie vinden vaak plaats op de basisscholen. Dit heeft in onze ogen het grootse bereik wanneer dit op wijkniveau wordt aangeboden.

Wij zijn benieuwd naar de opstelling en opvatting van het college en hoe het college de organisatie van de verdere besluitvorming voor zich ziet. Stadspartij en PvdA zijn van mening dat de wettelijke verantwoordelijkheid van de raad vraagt om een tijdige discussie en besluitvorming.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

 1. Onderschrijft het college onze opvatting dat er een spanning kan bestaan tussen de fusieplannen en het streven naar voldoende spreiding van openbaar onderwijs?
 2. Is er en wordt er overleg gevoerd tussen het college en het bestuur van O2G2 over de voorgenomen fusies en sluitingen?
 3. Zo ja, wat is daarbij de inzet en de doelstelling van het college in deze overleggen?
 4. Is het college van mening dat de plannen een grote impact hebben op de toekomst van sommige schoolgebouwen en daarmee op het onderwijshuisvestingsbeleid?
 5. Zo ja, is hier overleg over geweest met 02G2 en is dit meegenomen in het IHP en het Aanvalsplan Onderwijshuisvesting?
 6. Is het college van mening dat het samengaan van scholen met verschillende onderwijsvisies de diversiteit in het onderwijsaanbod kan verminderen?

O2G2 is van plan de locatie van Karrepad in De Hoogte te sluiten. Dit is al heel lang geen zelfstandige school meer. De gemeente heeft zelf als schoolbestuur al tot deze fusie besloten. Het besluit tot opheffen van deze dislocatie is dus geen taak van de raad. Ouders hebben tegen deze sluiting geprotesteerd.

 1. Is er naar de mening van het college nog een rol van de gemeente in deze kwestie?

In de Oosterparkwijk is een fusie tussen de SJ Boumaschool en de Borgmanschool een door O2G2 genoemde optie.

 1. Is het college het met PvdA en Stadspartij eens, dat er in de Oosterparkwijk een openbare basisschool moet blijven, mogelijk met nieuwbouw?
 2. Zo ja, neemt u dit standpunt dan mee in het overleg met O2G2?

In het collegeprogramma staat o.a. het volgende: “De samenwerking van onderwijs, binnen-en buitenschoolse activiteiten, ouderbetrokken­heid, zorg, sociale cohesie en wijkverbetering vinden we van groot belang.”

 1. Is het college van mening dat deze doelstelling onder druk komt te staan wanneer er basisscholen worden gesloten en wat zijn de risico’s voor de samenhang met de wijkperspectieven?
 1. Zijn er beleidswijzigingen nodig, wanneer er niet in elke wijk een openbare basisschool is te vinden?

 

Namens de fractie van de Stadspartij,
Amrut Sijbolts                                                                       

Namens de Fractie van de Partij van de Arbeid,
Roeland van der Schaaf