Vragen Stadspartij inzake “Zaagdam”

Door 30 juni 2010Nieuws

foto: zaagdam.nl

De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft in 2001 een bestemmingsplan voor het Oosterpark definitief vastgesteld. Daarnaast geeft het huidige collegeprogramma prioriteit aan burgerparticipatie. De voorjaarsnota zegt hierover op de eerste bladzijde onder ‘uitgangspunten van ons beleid’: “We gaan extra aandacht besteden aan innovatie, de ontwikkeling van Groningen als kennisstad en aan daadwerkelijke participatie van burgers en bedrijven”.

In het bestemmingsplan Oosterpark is mogelijk een onjuiste interpretatie van de provinciale beschikking van 18 september 2000 geslopen (00/8919, RRB). Deze brief stelt blz.1:”Derhalve wordt voor de mogelijke (vervangende) nieuwbouw van deze woningen en voor de functiewijziging van niet geluidgevoelige naar geluidgevoelige bestemmingen een hogere grenswaarde aangevraagd, waarbij een uitbreiding is geoorloofd van maximaal 10% boven het bestaande aantal geluidgevoelige bestemmingen.

—————————————————————————-

Stadspartij Groningen gemeenteraadsfractie

Aan het College van B&W Groningen

Groningen, 30 juni 2010

Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen

Onderwerp: vragen over bouwplan Zaagdam

Geacht College,

De Stadspartij heeft kennisgenomen van de problematiek rond Zaagdam.

De gemeenteraad van de gemeente Groningen heeft in 2001 een bestemmingsplan voor het Oosterpark definitief vastgesteld. Daarnaast geeft het huidige collegeprogramma prioriteit aan burgerparticipatie. De voorjaarsnota zegt hierover op de eerste bladzijde onder ‘uitgangspunten van ons beleid’: “We gaan extra aandacht besteden aan innovatie, de ontwikkeling van Groningen als kennisstad en aan daadwerkelijke participatie van burgers en bedrijven”.

In het bestemmingsplan Oosterpark is mogelijk een onjuiste interpretatie van de provinciale beschikking van 18 september 2000 geslopen (00/8919, RRB). Deze brief stelt blz.1:”Derhalve wordt voor de mogelijke (vervangende) nieuwbouw van deze woningen en voor de functiewijziging van niet geluidgevoelige naar geluidgevoelige bestemmingen een hogere grenswaarde aangevraagd, waarbij een uitbreiding is geoorloofd van maximaal 10% boven het bestaande aantal geluidgevoelige bestemmingen.

-141 woningen aan het Damsterdiep”. (Dit is in overeenstemming met de Wet Geluidhinder).

Naar mening van de Stadspartij is 10% van 141, 14,1 en niet 30 (met een gevel aan het Damsterdiep). De provinciale beschikking is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. Echter deze aanwijzingen zijn niet in de voorschriften vastgelegd. Dat is merkwaardig en zorgt nu voor veel verwarring.

De bewoners krijgen te horen, dat volgens een ander soort rekenmethode, danwel juridische standpunten het bouwen van deze 59 woningen Zaagdam wel kan. Wat is waar?

Dit bestemmingsplan, zou ondanks de goedkeuring van de raad toch juridisch niet juist kunnen zijn. Geldt de bijgevoegde en aangehechte bijlage in zijn geheel niet ook als vastgesteld? Immers de hierin behandelende hogere grenswaarden zijn wél vastgesteld! Medewerkers van gemeente en van de provincie Groningen weten het in de discussie met de bewoners van de Slachthuisstraat zelf ook niet meer goed en beroepen zich op het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. De gemeente verschuilt zich achter allerlei procedures en lijkt daar nu ook de provincie en de VROM inspectie in mee te krijgen. Niemand geeft graag een vergissing of een foute interpretatie toe. Maar dit mag toch nooit een reden zijn om bewoners licht, lucht, privacy en zonlicht te ontnemen.

Het rapport van de ombudsman/vrouw verdient waardering maar er blijven toch nog een aantal vragen over, waarvan beantwoording nodig is om in de toekomst problemen te voorkomen. Er kunnen in deze zaak schadeclaims komen van de beoogde bouwer van Zaagdam en de in hun belangen geschade bewoners.

 

Naar mening van de Stadspartij dient nog meer proces-, procedure- en imagoschade te worden voorkomen. Volgens de Stadspartij kunnen er op basis van een mogelijk juridisch fout geinterpreteerd bestemmingsplan of niet overgenomen provinciale aanwijzingen conform de Wet Geluidhinder in de bestemmingsplanvoorschriften problemen ontstaan bij de afgifte van een bouwvergunning.

Voor alle overige aspecten van bezwaar tegen deze plannen verwijst de Stadspartij naar de bezwaren van omwonenden Slachthuisstraat eerste blok nr.1-33 en Damsterdiep 148 en 148b, zoals die in de gevoerde correspondentie vastliggen.

 1. Waarom heeft de gemeente de aanwijzingen c.q. bouwbeperkingen van de provincie niet in de bestemmingsplanvoorschriften vastgelegd?
 2. Komt dit ook bij andere bestemmingsplannen voor en welke zijn dit?
 3. Wanneer dit zo is, wat betekent dit voor derden?
 4. Voldoet de gemeente nu wel of niet aan de voorschriften uit de Wet Geluidhinder en de Wet Ruimtelijk Ordening?
 5. Wie is de externe deskundige, die de ombudsvrouw in deze zaak heeft ingeschakeld en wie heeft deze deskundige betaald?
 6. Is het college bereidt het bouwplan Zaagdam aan te houden, totdat nader juridisch onderzoek absolute helderheid geeft over de status van het vigerende bestemmingsplan Oosterpark en mogelijk andere bestemmingsplannen.
 7. De Stadspartij wenst, dat de raad een plan van aanpak voor dit nader onderzoek krijgt en betrokken blijft in de voortgang van het proces. Kunt u dit toezeggen? De Stadspartij verzoekt het instellen van een begeleidingscommisie, waarin raadsleden zitting hebben.
 8. Wilt u de raad inzage verstrekken in alle deze zaak aangaande dossiers? De Stadspartij is o.a. zeer geinteresserd in de briefwisseling met de beoogde bouwer, de twee adviezen (eerste afgewezen bouwplan en tweede bouwplan) van de afdeling ruimtelijke plannen en de bouwteamverslagen.
 9. Kunt u aangeven of de gemeente de laatste 10 jaar eigenaar van de grond is geweest en zo ja hoe de procedures van verkoop daarvan zijn verlopen?
 10. Bent u met de Stadspartij van mening, dat de wijze waarop de bewoners zijn betrokken en behandelt bij deze planontwikkeling niet overeenkomt met uw doelstellingen uit het collegeakkoord en hoe gaat u dit in deze specifieke situatie veranderen en verbeteren?
 11. Bent u het met de Stadspartij eens, dat burgers nooit het slachtoffer mogen worden van mogelijk ambtelijke vergissingen?

Tot slot is de Stadspartij van mening dat alles wat mogelijk is niet per definitie wenselijk is.

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij,

Gerard Offerman.

Leave a Reply