Vragen Stadspartij over bezuinigingen, bevriezen vacature vervulling

Door 22 maart 2010Nieuws

Aan het College van B&W
Groningen, 18 maart 2010
Vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig art. 38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen
Onderwerp: bezuinigingen, bevriezen vacature vervulling.
Geacht College,
Zoals iedereen weet, zullen er de komende jaren in onze stad forse bezuinigingsposten moeten worden gevonden. Wethouder de Vries meent dat deze bezuinigingen binnen de eigen gemeentelijke organisatie gevonden kunnen worden. De Stadspartij gelooft hier niet in. Dit vanwege langzamere dan gehoopte uitstroom, minder natuurlijk verloop, wachtgeldproblematiek en pensioenlasten etc. Maar om een goed begin te maken, stelt de Stadspartij voor de vacaturevervulling van o.a. de nieuwe algemeen directeur RO/EZ, de concerncontroller en de gemeentesecretaris te bevriezen. Grote reorganisaties van diensten sluit de Stadspartij in de komende jaren niet uit. Dan moet je nu niet snel even sleutelfuncties gaan vervullen. Daar krijg je later last van.
De Stadspartij wil niet dat de uitvoerende diensten en lagere rangen het slachtoffer worden van de crisis. Leefbaarheid, onderwijs, welzijn en zorg, veiligheid en een schone en goed onderhouden stad hebben wat de Stadspartij betreft prioriteit. Anders gezegd mensen gaan vóór stenen. Dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie. Wat de Stadspartij betreft worden de bezuinigingen daarom vooral in het fysieke domein en bij de grote projecten gezocht.
De bomen groeien niet meer tot in de hemel en torenhoge ambities zullen naar beneden toe moeten worden bijgesteld. Het stoppen met dan wel uitstellen van dure projecten moet bespreekbaar worden gemaakt. Er komt een tijd van prioriteiten stellen aan.
De uitvoerende ambtenaar moet van de Stadspartij de ruimte krijgen. Management structuren moeten worden doorgelicht, gestroomlijnd en versoberd. Hetzelfde geldt voor de grote hoeveelheid projecten, die vaak concurreren met de staande organisatie. Het teveel aan beleid moet sterk aan banden worden gelegd. Ook de grote aantallen subsidierelaties met zeer veel partijen dienen onder de loep te worden genomen en waar mogelijk afgebouwd. Externe inhuur moet aan banden worden gelegd.
De maakbare samenleving is wat de Stadspartij betreft ook in Groningen voorbij.
Uiteraard is de Stadspartij bereid mee te denken aan haalbare en voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie acceptabele oplossingen.
De Stadspartij stelt de volgende vragen:
 

1. Is het college bereid de vervulling van topfuncties voorlopig te bevriezen?

2. Op welke wijze denkt het college de diensten te gaan doorlichten? Zoals bekend heeft het geen zin om het kerstmaal door de kalkoen te laten opdienen.

3. Hoe wilt u met de vele subsidierelaties omgaan, die de stad nu met derden heeft?

4. Op welke wijze gaat u prioriteiten stellen en deze relaties afbouwen?

5. Hoe gaat u de beleidsproductie terugdringen?

6. Op welke wijze gaat u de externe inhuur doorlichten en welke maatregelen staan u voor ogen om deze af te bouwen?

7. Bent u het met de Stadspartij eens, dat ‘heel schoon en veilig’ prioriteit heeft?

8. Onderkent het College, dat alleen met het kijken naar de gemeentelijke organisatie de bezuinigingen niet     gehaald zullen worden?

 
Met vriendelijk groet,
Namens de fractie van de Stadspartij,
Gerard Offerman.

Leave a Reply