Werk en Inkomen

Wij staan voor:

  1. Verhogen van de uitstroom van aantal bijstandsgerechtigden en instroom verlagen.
  2. Extra inzet voor gezinnen met jonge kinderen in armoede, zowel preventief als ondersteunend.
  3. Herinvoering van, en experimenteren met gesubsidieerde arbeid.
  4. Efficiënt, effectief, rechtmatig en doelmatig uitvoeren van uitkeringen.
  5. Verruimen van criteria en voorwaarden van de bijstand met extra aandacht voor begeleiding en preventie.
  6. Minder nadruk op controle en handhaving en een meer persoonsgebonden aanpak.
  7. Laagdrempelige integrale schuldhulpverlening gericht op het voorkomen en het beheersbaar maken van ontstane schulden, zonder lange wachttijd.
  8. Preventie en voorlichting: WIJ-teams moeten een proactieve houding innemen en voorlichten over allerlei regelingen.
  9. Terugdringen van bureaucratie en oerwoud aan voorwaarden en regels op. Het geld moet (direct) naar de minima die dat nodig hebben.
  10. Vroeg signalering van mensen met schulden door samenwerking met bijvoorbeeld woningcorporaties.

Werken bepaalt je inkomen, maar niet alleen dat, het geeft een doel en zelfvertrouwen. Daarnaast is inkomenszekerheid is een van onze sociale grondrechten. Terwijl de economie flink op stoom komt staan er nog veel te veel mensen langs de kant die om welke reden dan ook niet aan het werk komen. Vaak hangt dit samen met andere problematiek. Stad en Ommeland wil dit breed aanpakken en wil meer inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Iedereen moet voldoende middelen hebben om van te kunnen leven en mee te kunnen doen aan sociale-, culturele- en sportactiviteiten.

Meedoen aan de maatschappij geeft naast rechten natuurlijk ook plichten.

Dat er ruim 10.000 mensen in de bijstand zitten vinden we onacceptabel. De Stadspartij voor Stad en Ommeland streeft daarom een beleid na dat erop gericht is om de duur van uitkeringen zo kort mogelijk te laten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het zo snel begeleiden richting passend werk of scholing. Wij willen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de Arbeidsmarktregio’s ons bieden. We willen concrete banenafspraken met bedrijven in kansrijke sectoren, zoals de bouwwereld maken. Zo helpen we om een onafhankelijk bestaan op te bouwen en een toekomstperspectief te bieden. Wanneer mensen een baan hebben gevonden en perspectief hebben blijft begeleiding nodig om terugval te voorkomen. De gemeente moet aandacht hebben voor afgestudeerden die niet aan het werk komen en ook geen uitkering krijgen.

Wanneer het niet lukt om gelijke kansen te bieden op het vinden, het hebben of het houden van betaald werk omdat dit niet voorhanden willen we inzetten op alternatieve vormen. Daarbij denken wij aan participatiebanen, vrijwilligerswerk of werk met behoud van uitkering en experimenten zoals bijstand op maat op het gebied van inkomen. Dit mag niet uitmonden in werken zonder loon.

De grote variatie aan uitkeringen en aanvullende inkomensregelingen houdt vooral veel ambtenaren aan het werk. Uitkeringen moeten vooral efficiënt, effectief, rechtmatig en doelmatig worden uitgevoerd. Er moet gelet worden op het effect en de effectiviteit van het beleid van extra’s voor Groningers met een laag inkomen. De inzet van ambtelijke capaciteit en de kosten daarvan moet daarom ook worden meegenomen.

Er moet meer structuur komen in de armoede bestrijding en hulp aan de minima. Er zijn op dit moment 56 verschillende stichtingen en instelling in Groningen actief op dit gebied. Samenwerking en waar mogelijk samengaan lijkt ons dan ook wenselijk. Ook vinden wij dat de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie moet terugkeren.