Zorgen voor elkaar, zorgen voor extra zorg

Wij staan voor: 

  1. Een collegeprogramma met een lokale inclusieagenda en een wethouder inclusie en het toepassen van het ‘VN-Verdrag Handicap’.
  2. Goed verlichte en veilige zebrapaden op drukke punten, ook in buurten waar relatief veel ouderen wonen.
  3. Een bereikbare binnenstad, zoals Grote Markt. Dit is de huiskamer van Groningen en moet voor iedereen bereikbaar zijn.
  4. Voldoende verpleeg en verzorgingshuizen. Wanneer er onvoldoende overblijven willen we de langdurige ouderenzorg overhevelen van het Rijk naar de gemeente.
  5. Inzet op sport en bewegen als belangrijk middel om mensen langer fitter, actiever en zelfredzaam te krijgen en te houden.
  6. Bereikbare en betaalbare voorzieningen, zoals winkels, buurt- dorpshuizen en zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle inwoners met extra aandacht voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
  7. Niet bureaucratische WIJ-teams die zonder wachtlijsten snel zorg op maat leveren.
  8. Het vergroten van zelfredzaamheid en voorkomen van vereenzaming door middel van thuisbezoek aan bijvoorbeeld alleenstaande senioren.
  9. Het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd door maatschappelijke stages te faciliteren.
  10. De bouw van voldoende en betaalbare senioren- en zorgwoningen.

De openbare ruimte is van en voor iedereen.

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen, óók ouderen en mensen met een handicap, daar volwaardig aan deel kunnen nemen. Wij vinden dan ook dat de gemeente er voor moeten zorgen dat iedereen daartoe in staat wordt gesteld. Zonder uitzondering. Daarbij hoort ook dat we de openbare ruimte toegankelijk inrichten zodat iedereen daar ongehinderd gebruik van kan maken bijvoorbeeld door voldoende openbare banken in de openbare ruimte te plaatsen. Vooral op routes naar voorzieningen, zodat mensen even uit kunnen rusten.

Inwoners en ondernemers die de openbare ruimte gebruiken moeten hier ook rekening mee houden. Niets is vervelender dan wanneer je je weg niet kan vervolgen omdat obstakels, zoals terrasstoelen, verkeerd geparkeerde fietsen of auto’s en reclameborden je doorgang belemmeren. Bij een toegankelijke stad horen ook goed schoon gehouden openbare toiletten, die ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Onze ambitie: Groningen; Toegankelijkste Europese stad

De gemeente mag er niet van uit gaan dat mensen altijd in staat zijn om zelf oplossingen te bedenken wanneer zij zorg nodig hebben. Het zo lang mogelijk thuis blijven wonen kan leiden tot verwaarlozing en/of vereenzaming. Wij willen dat hier, in samenwerking met zorgorganisaties, actief op wordt toegezien. Zorghulpverleners moeten niet alleen de zorgvraag voorop stellen maar ook kijken of er aanwijzingen zijn van vereenzaming, mishandeling, verwaarlozing of zorgmijden. Dat is een groeiend probleem dat meer aandacht verdient, ook van de kant van de professionele hulpverleners.

Wij onderschrijven het grote belang van vrijwilligerswerk voor de Groninger samenleving. Ondersteuning van zorgvrijwilligers in de vorm van een (financiële) tegemoetkoming kan op onze steun rekenen.

Leerlingenvervoer voor geïndiceerde leerlingen, moet afgestemd zijn op de indicatie van de leerlingen. De wijze van vervoer mag nooit conflicteren met de indicatie.  Regelmaat en vertrouwen, zoals een vaste chauffeur, ophaaltijden en routes is voor hen cruciaal.